Lig fun­det af poké­mon- jæ­ger var ef­ter­søgt

BT - - NYHEDER -

Po­li­ti­et har nu iden­ti­fi­ce­ret det lig, der tirs­dag af­ten i sid­ste uge blev fun­det af en per­son på jagt ef­ter så­kald­te poké­mon- væs­ner med sin te­le­fon.

Der er ta­le om en 41- årig mand, der har væ­ret forsvundet si­den maj i år, og som har en kri­mi­nel bag­grund med fle­re dom­me bag sig.

Det op­ly­ser An­dreas Bruun, der er po­li­ti­kom­mis­sær ved Fyns Po­li­ti.

» Der er ik­ke umid­del­bart no­get, der ty­der på, at der lig­ger en for­bry­del­se bag hans død, og me­re kan jeg ik­ke si­ge om det, « ly­der det fra An­dreas Bruun.

Den 41- åri­ge mand er tid­li­ge­re dømt for drabs­for­søg og for vold med dø­den til føl­ge. Han har væ­ret ef­ter­søgt si­den 11. maj i år, og me­get ty­der på, at han har væ­ret død i et styk­ke tid. Po­li­ti­et op­ly­ser så­le­des, at hans lig er med­ta­get af vind og vejr. Li­get blev fun­det i en af­van­dings­ka­nal på Lod­s­vej, som lø­ber langs med Oden­se Ka­nal nord for Sti­ge. Per­so­nen, der fandt li­get, spil­le­de det ver­dens­be­røm­te Poké­mon­spil

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.