Lar­ver hær­ger fe­ri­eø

BT - - NYHEDER -

FERIEPARADIS Fyr­re­pro­ces­sions­spin­der­lar­ver - ale­ne nav­net er til at bræk­ke tun­gen på. Men lar­ver­ne med det uud­ta­le­li­ge navn er og­så skyld i, at høn­se­hund­en Luc­ca har mi­stet lidt af tun­gen. Iføl­ge Born­holms Ti­den­de fin­des lar­ver­ne ude­luk­ken­de på Born­holm. De er stærkt be­hå­re­de, og det er net­op hå­ret, som er for­sy­net med pro­te­in­stof­fer, der ud­lø­ser en al­ler­gisk re­ak­tion, hvis dyr og men­ne­sker kom­mer i kon­takt med det.

21- åri­ge Li­ne Fri­is fra Vi­borg og hen­des fa­mi­lie var i sid­ste uge på som­mer­fe­rie ved Du­eod­de Strand. Med på fe­ri­en var og­så fa­mi­li­ens hund Luc­ca, der tog to lar­ver i mun­den. Kort ef­ter blev hund­en vold­somt syg.

» Luc­ca hav­de frå­de om mun­den og lig­ne­de en, der var ved at dø, « si­ger Li­ne Fri­is.

Da­gen ef­ter hav­de Luc­ca det sta­dig skidt, og på et tids­punkt op­da­ge­de fa­mi­li­en Fri­is, at Luc­cas tun­ge­spids be­gynd­te at bli­ve hvid li­ge der, hvor lar­ver­ne hav­de væ­ret. Kold­brand i tun­gen Fa­mi­li­en tog til dyr­læ­gen i Aakir­ke­by, som for­tal­te, at Luc­ca hav­de haft nær­kon­takt med fyr­re­pro­ces­sions­spin­der­lar­ven, der le­ver i fyr­re­træ­er ved Du­eod­de.

Der­ef­ter for­tal­te dyr­læ­gen, at de gif­ti­ge lar­ver hav­de for­år­sa­get kold­brand i Luc­cas tun­ge. Hvis hund­en hav­de spist lar­ver­ne, vil­le den ha­ve få­et kold­brand i he­le sy­ste­met, og så hav­de den væ­ret død nu.

» Vi slap hel­dig­vis med tun­ge­spid­sen, og den faldt sim­pelt­hen af i søn­dags, « si­ger Li­ne Fri­is.

Godt en uge ef­ter den skræm­men­de hæn­del­se er Luc­ca tæt på at væ­re sig selv igen, for­tæl­ler vi­bor­gen­se­ren.

» Men man kan alt­så mær­ke på hen­de, at hun er skræmt, « til­fø­jer Li­ne Fri­is.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.