Rin­ge

BT - - NYHEDER -

hvor folk kom­mer ind, så må man mø­de dem der, hvor de er. Man er nødt til at ta­ge ud­gangs­punkt i kun­der­ne og for­stå, hvad der egent­lig skal til for at gi­ve dem en god op­le­vel­se. For el­lers kan man jo ba­re gå hjem og kø­be på net­tet. « Den for­ker­te indstil­ling En af de mest er­far­ne eks­per­ter in­den for dansk de­tail­han­del er Bru­no Chri­sten­sen, der har ar­bej­det med bran­chen i me­re end 50 år. Han me­ner, at me­d­ar­bej­der­ne i bu­tik­ker og re­stau­ran­ter of­te har den for­ker­te indstil­ling.

» Når folk ta­ger job in­den for ser­vi­ce, er det ken­de­teg­nen­de, at mo­ti­va­tio­nen er at tje­ne pen­ge.

Men mo­ti­va­tio­nen bør og­så væ­re, at man vil gø­re no­get godt for men­ne­sker. Og de, der tæn­ker så­dan, vil ha­ve let­te­re ved at gi­ve og ska­be en per­fekt op­le­vel­se for kun­der og gæ­ster, « si­ger han.

» Det er no­get, der skal kom­me in­de­fra. Man skal ha­ve en pas­sion og lyst til at væ­re med til at ska­be et mil­jø med glæ­de og be­gej­string. « Martin Wit­trup el­sker sit ar­bej­de. Når han hver dag mø­der ind i bu­tik­ken, gør han klar til at sen­de smil og eks­per­ti­se i ret­ning af kun­der­ne. Den 27- åri­ge mand er be­sty­rer i bu­tik­ken Car­hartt i en si­de­ga­de til Strø­get i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.