’ Ser­vi­ce be­ty­der alt for mig’

BT - - NYHEDER -

LE­VER FOR SER­VI­CE BT mø­der ham på en travl ef­ter­mid­dag midt imel­lem kun­der på ud­kig ef­ter nye buk­ser og trø­jer.

» Ser­vi­ce be­ty­der alt for mig. Det er ik­ke ra­ketvi­den­skab at kø­be buk­ser, men man er af­hæn­gig af god ser­vi­ce, når man skal fin­de rundt i jung­len af pro­duk­ter, « si­ger Martin Wit­trup.

» Kun­der­ne er af­hæn­gi­ge af vo­res eks­per­ti­se og ser­vi­ce, og der­for er det al­fa og om­e­ga for os. Det er den go­de ser­vi­ce, der får folk til at kom­me til­ba­ge i bu­tik­ker­ne. « Hand­ler om for­stå­el­se God ser­vi­ce er for Martin Wit­trup al­tid at ha­ve et smil på læ­ben og an­er­ken­de, når kun­der­ne kom­mer ind i bu­tik­ken. Og så hand­ler det om at for­stå dem.

» Der er stor for­skel på, hvor­dan folk vil ha­ve, man hjæl­per. Den go­de ser­vi­ce er li­ge så me­get lyn­hur­tigt at for­stå kun­den. Det er vig­tigt at si­ge ’ Hej, og vel­kom­men til bu­tik­ken’, så kun­den al­drig bli­ver for­bi­gå­et. Man skal for­la­de bu­tik­ken med et smil og ha­ve lyst til at kom­me til­ba­ge, « si­ger han.

» For mig er der en kæm­pe stolt­hed ved at kun­ne hjæl­pe kun­der­ne. Jeg er glad, når folk har væ­ret gla­de for at be­sø­ge bu­tik­ken. Kun­der og bu­tik­ker er sy­ner­gi – vi kan ik­ke le­ve uden hin­an­den. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.