Kul­tur

BT - - KULTUR -

san­gen lød som ’ tid­lig Po­li­ce’. Det er vir­ke­lig desil­lu­sio­ne­ren­de, når man hæl­der sit hjer­te­blod i pro­jek­tet, « si­ger Joe Sum­ner, der rin­ger til BT fra Rom, hvor vej­ret, med hans eg­ne ord, er ’ fuck­ing hot’ – og ik­ke på den go­de må­de. Det hjalp at bli­ve far Nu er Joe ik­ke no­gen ny­be­gyn­der in­den for mu­sik­ken. Fak­tisk har han sam­men med ban­det ud­gi­vet seks ro­ste og pænt suc­ces­ful­de cd’er ( in­klu­si­ve et li­ve- al­bum og en en­kelt ep), og han har spil­let pro­fes­sio­nelt i over to år­ti­er.

Al­li­ge­vel var kri­tik ved at ta­ge li­vet af ly­sten til mu­sik. Men så ske­te der no­get – Joe Sum­ner blev vok­sen, og Joe Sum­ner blev far til ik­ke fær­re end fi­re børn.

» Det er vir­ke­lig no­get, der sæt­ter tin­ge­ne i per­spek­tiv. En af de al­ler­vig­tig­ste ting, min far har lært mig, er ik­ke at ta­ge tin­ge­ne alt for hel­ve­des se­ri­øst. Da jeg selv fik børn, vir­ke­de kri­tik fra an­mel­de­re og an­dre plud­se­lig ik­ke så al­vor­lig. Og i dag er jeg ba­re dybt tak­nem­me­lig for, at jeg kan rej­se ver­den rundt og spil­le min mu­sik, « si­ger han.

I den for­bin­del­se har Joe Sum­ner og Fi­ction Pla­ne, der har ek­si­ste­ret si­den 2001, net­op ud­gi­vet den nye sing­le ’ Walk Through Fi­re’ – en sang, som Joe er spe­ci­elt stolt af.

» Go­de san­ge som ’ Walk Through Fi­re’ kom­mer al­tid på én gang. Og de kom­mer al­tid, når det er mest ube­lej-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.