Et tor­den­vejr æn­dre­de alt

BT - - HAYNE -

70 ÅR I MOR­GEN Egent­lig var Lars- Hen­rik Ol­sen ta­get op til fri­tids­hu­set i det nord­li­ge Skå­ne for at stu­de­re en bæ­ver­fa­mi­lie på nær­me­ste hold, som han var kom­met ind på li­vet af. Hans ud­gangs­punkt som for­fat­ter og tv- mand var na­tur­vi­den­ska­ben, han skrev bø­ger og la­ve­de tv- pro­gram­mer om na­tu­ren. Men så en dag slog ly­net – i bog­sta­ve­lig­ste for­stand – ned. » Det er et øde sted, og så kom der et fryg­te­ligt tor­den­vejr, der var så kraf­tigt, at jeg var ban­ge for at væ­re in­de i hu­set og hel­ler ik­ke tur­de væ­re uden­for. Det var skrækind­j­a­gen­de, og plud­se­lig slog et lyn ned 50 me­ter fra, hvor jeg stod. Jeg blev slå­et om­kuld, og fl ere træ­er rundt om­kring væl­te­de, « for­tæl­ler Lars- Hen­rik Ol­sen.

Tor­den­vej­ret æn­dre­de hans for­fat­ter­skab. For det vold­som­me uvejr fi k ham til at tæn­ke på, hvor­dan tor­den ind­gik i den nor­di­ske myto­lo­gi. Hvad var det, da­tids­men­ne­sket stod over­for?

Han be­gynd­te at gra­ve sig ned i myto­lo­gi­en og fandt ud af, at der ik­ke rig­tig var skre­vet no­get om det.

Ar­bej­det før­te i 1986 til hans sto­re gen­nem­brud­s­ro­man ’ Erik Men­ne­ske­søn’, der hand­ler om en dreng fra vor tid, som for­svin­der ind i den nor­di­ske gu­de­ver­den i en pe­ri­o­de. Den by­der på en god for­mid­ling af den nor­di­ske myto­lo­gi sam­ti­dig med, at der op­stod et uni­vers mel­lem re­a­lis­me og fan­ta­sti­ske for­tæl­lin­ger. Kan snildt læ­ses af voks­ne Ro­ma­nen har hu­mor og action, og de fi re bø­ger i se­ri­en ap­pel­le­re­de nok først og frem­mest til dren­ge, hvor det ba­sa­le tema i vir­ke­lig­he­den var kam­pen mel­lem godt og ondt.

» Bø­ger­ne er skre­vet i et en­kelt, let­læ­se­ligt sprog, men det ærg­rer mig, at de kun an­ses for at væ­re bør­ne­bø­ger, de kan sag­tens læ­ses af voks­ne, « si­ger Lars- Hen­rik Ol­sen i dag.

Si­den har han skre­vet en lang ræk­ke an­dre bø­ger, oft e med hi­sto­risk af­sæt, og det har gjort ham så po­pu­lær, at han er fast på top- 10- li­sten over de stør­ste mod­ta­ge­re af bi­bli­o­t­eks­pen­ge.

Pro­duk­tio­nen in­de­hol­der dog og­så an­dre em­ner fra hans tid­li­ge­re uni­vers med dyr og na­tur. I dag nær­mer bog­pro­duk­tio­nen sig de 100.

Da Lars- Hen­rik Ol­sen blev cand. sci­ent, fulg­te han en tra­di­tio­nel vej. Han blev an­sat på Zoo­lo­gisk Mu­se­um i Kø­ben­havn, kom vi­de­re til Ver­dens­na­tur­fon­den, hvor han tog ini­ti­a­tiv til fon­dens bør­ne- og ung­doms­af­de­ling Pan­da­klub­ben. Der­fra kom han til DRs Bør­ne- og Ung­doms­af­de­ling, hvor han hav­de sig eget tv- pro­gram i 1986, ’ Omver­de­nen’.

» Jeg har trods alt væ­ret be­skæft iget med mit fag gen­nem en hel del år, og jeg kun­ne godt li­de at la­ve tv, men da de in­ter­na­tio­na­le sel­ska­ber be­gynd­te at kom­me med de­res na­tur­fi lm, kun­ne jeg se, at det ni­veau kun­ne vi al­drig le­ve op til, « si­ger Lars- Hen­rik Ol­sen.

Un­der­vejs har Lars- Hen­rik Ol­sen vun­det man­ge pri­ser for si­ne bø­ger, be­gyn­den­de med Kul­tur­mi­ni­ste­ri­ets Bør­ne­bogs­pris for ’ Ræ­ven i sko­ven’, fra den­gang hans bø­ger først og frem­mest hand­le­de om dyr.

Men og­så det skøn­lit­teræ­re for­fat­ter­skab har vun­det en lang ræk­ke bog­pri­ser. Skri­ver si­ne bø­ger om Selv om der er ble­vet læn­ge­re mel­lem ud­gi­vel­ser­ne, lig­ger Lars- Hen­rik Ol­sen ik­ke på den la­de si­de.

» Jeg har købt ret­tig­he­der­ne til­ba­ge til mi­ne bø­ger og er i gang med at gen­nem­skri­ve dem for at gø­re dem bed­re. Nog­le er skre­vet om fra en­de til an­den, mens an­dre er ble­vet op­da­te­ret. Der er og­så nye bø­ger på vej, men det vil jeg ik­ke for­tæl­le om end­nu, « si­ger Lars- Hen­rik Ol­sen, der fejrer sin fød­sels­dag i Fl­o­ri­da med sin hu­stru og voks­ne søn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.