Tour de Dan­mark

BT - - TV GUIDE -

TV- SPORT

Og der er lagt op til den helt sto­re spæn­ding, når ryt­ter­ne i we­e­ken­den bra­ger af sted på de to sid­ste eta­per og søn­dag af­slut­ter lø­bet på Dan­marks svar på Champs- Élysées, Fre­de­riks­berg Al­lé.

Det er før­ste gang, DR har dæk­ket he­le lø­bet li­ve.

» Sid­ste år send­te vi for før­ste gang di­rek­te med halvan­den ti­me på DR1 hver dag. Det tog se­er­ne rig­tig godt imod. Og nu glæ­der vi os ik­ke ale­ne over at kun­ne vi­se he­le Vi glæ­der os ik­ke ale­ne over at kun­ne vi­se he­le cy­kel­lø­bet men og­så land­ska­bet. Vi får en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at vi­se Dan­mark frem cy­kel­lø­bet, men og­så land­ska­bet. Vi får en ene­stå­en­de mu­lig­hed for at vi­se Dan­mark frem. Årets eta­per går nem­lig gen­nem nog­le ut­ro­lig smuk­ke eg­ne af lan­det, « si­ger DR- spor­tens chef Sø­ren ve­ster­gaard om det nye til­tag.

Dæk­nin­gen fo­re­går med tre ka­me­ra­hold på mo­tor- cyk­ler. Og der vil og­så væ­re en he­li­kop­ter i luf­ten, så se­er­ne kan se lø­bet i fug­le­per­spek­tiv.

I mor­gen gæl­der det en­kelt­start i Ny­borg. Og søn­dag til­ba­ge­læg­ges de 175 ki­lo­me­ter fra Kar­re­bæks­min­de til Fre­de­riks­berg, hvor sej­rs­skam­len står klar til lø­bets sam­men­lag­te vin­der. DR1 LØR- OG SØN­DAG 14.00 DAN­MARK RUNDT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.