LØR­DA­GENS FILM

BT - - TV GUIDE -

Ame­ri­kansk sci- fi- film fra 1982.

Rumvæs­net E. T. er ved en fejl ble­vet ef­ter­ladt på jor­den, og mens han ven­ter på at bli­ve hen­tet til­ba­ge til sin egen pla­net, sø­ger han til­flugt i et skur. Dren­gen El­li­ot op­da­get ham, og de to bli­ver ven­ner for li­vet. El­li­ot ta­ger sin nye ven med ind i hu­set, og præ­sen­te­rer ham for si­ne sø­sken­de Mi­ke og Ger­tie, og i rol­len som Ger­tie ses Drew Bar­ry­mo­re, der på da­væ­ren­de tids­punkt var om­kring syv år gam­mel. E. T. læ­rer bør­ne­ne at vi­se kær­lig­hed og omsorg, og in­den læn­ge vi­ser det sig at El­li­ot og E. T. er tæt for­bun­det fø­lel­ses­mæs­sigt. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ste­ven Spi­el­berg. TV3+ kl. 20.00 Ame­ri­kansk TV- dra­ma fra 1996.

Om bord på Ti­ta­nic er Edwi­na Win­fi­eld med sin for­lo­ve­de samt re­sten af fa­mi­li­en på vej til New York. Da det mæg­ti­ge skib går ned, er Edwi­na og hen­des sø­sken­de i sik­ker­hed i ski­bets red­nings­bå­de. Men hun må si­ge far­vel til bå­de sin el­ske­de og si­ne for­æl­dre. Ta­bet er så smerte­ligt, at Edwi­na vi­er de næ­ste man­ge år af sit liv til at pas­se si­ne tre sø­sken­de og fa­mi­li­ens skran­ten­de avis- im­pe­ri­um. I 12 år er hun fuld­stæn­dig im­mun over for ro­man­ti­ske til­nær­mel­ser, men så skal hun at­ter en tur over At­lan­ten. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ri­chard Hef­fron. TV 2 Char­lie kl. 20.55 En­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2005.

Ra­chel skal en­de­lig gif­tes med sin barn­dom­skæ­re­ste og bed­ste ven Heck. På vej op af kir­ke­gul­vet mø­der hen­des øj­ne blom­ster­de­ko­ra­tø­ren Lu­ces' blik, og det ud­lø­ser en van­vit­tig gen­si­dig til­træk­ning. Ra­chel, som egent­lig er he­te­ro­seksu­el, be­gyn­der nu et dob­belt­liv, hvor hun tvin­ges til at væl­ge mel­lem den tryg­ge frem­tid med Heck el­ler den me­re usik­re, men me­get ro­man­ti­ske vej med Lu­ce. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ol Par­ker. Ka­nal 4 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­mako­me­die fra 2009.

Ste­ve og Ka­te Jo­nes har alt, hvad et lyk­ke­ligt æg­te­par kan øn­ske sig: De­res børn, Jenn og Mi­ck, er in­tel­li­gen­te og ser godt ud, de bor i et vel­ha­ven­de kvar­ter, og de­res sto­re for­stads­hus er prop­pet med al den ny­e­ste tek­no­lo­gi. Det va­rer ik­ke læn­ge, før Ka­te og Ste­ve bli­ver go­de ven­ner med de­res na­bo­er Lar­ry og Sum­mer og bli­ver en fast del af det lo­ka­le fæl­les­skab. Men hvis man ser nær­me­re ef­ter, kan man få øje på no­get il­de­vars­len­de un­der over­fla­den. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Der­ri­ck Bor­te. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2008.

Den 18- åri­ge Ian fra Chi­ca­go har ik­ke det sto­re held med da­mer­ne. Der­for bli­ver han og­så tem­me­lig over­ra­sket, da en la­ber blon­di­ne på in­ter­net­tet til­by­der at ta­ge hans mø­dom, hvis han kø­rer fra Chi­ca­go til Knoxvil­le og mø­der hen­de. Ian ka­ster sig ud i vog­nen sam­men med si­ne to ven­ner og jok­ker søm­met i bund. Men vej­en er lang og trio­en bli­ver mødt af den ene mærk­vær­di­ge for­hin­dring ef­ter den an­den. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Se­an An­ders. Ka­nal 5 kl. 22.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.