Cyk­ling

BT - - TV GUIDE -

4. eta­pe i PostNord Dan­mark Rundt er en en­kelt­start, og den har of­te haft af­gø­ren­de be­tyd­ning for lø­bets en­de­li­ge ud­fald. I år kø­res den i Ny­borg og er på 19,6 km, og den er der­med lidt læn­ge­re en­kelt­start end de fo­re­gå­en­de år og, ru­ten er me­get va­ri­e­ret. Der er der­for lagt op til, at eta­pen kan bli­ve helt af­gø­ren­de for, hvem der lø­ber med sej­ren i årets ud­ga­ve. DR1: 15.30 Blin­ken­de lyg­terTor­kild, Pe­ter, Ar­ne og Ste­fan er fi­re småkri­mi­nel­le, der plud­se­lig får ad­skil­li­ge mil­li­o­ner mel­lem hæn­der­ne ef­ter et hel­digt kup. Ven­ner­ne sæt­ter nu kur­sen mod Spa­ni­en, men da bi­len bræn­der sam­men om­kring Fre­de­ri­cia, hav­ner de fi­re på en kro ude i en skov. Her bli­ver de kon­fron­te­ret med de lo­ka­le sær­lin­ge – og med de­res egen for­tid. TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.