SØNDAGENS FILM

BT - - TV GUIDE -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1999.

Za­ck og Tay­l­or er det hot­te­ste par på en fas­hio­na­bel high school i Los An­ge­les, men da den for­fæn­ge­li­ge Tay­l­or mø­der den be­røm­te vol­ly­ball- spil­ler Bro­ck Hud­son, slår hun op med Za­ck. Nu mang­ler Za­ck en part­ner til sko­lens af­slut­nings­fest! Han la­ver et væd­de­mål med sin bed­ste ven om, at han kan væl­ge en hvil­ken som helst pi­ge fra sko­len – og Za­ck vil på få uger gø­re hen­de til sko­le­bal­lets dron­ning! Men Za­ck får vir­ke­lig sin sag for da ven­nen væl­ger La­ney Bog­gs – sko­lens mest nør­de­de pi­ge. Kan han vir­ke­lig la­ve hen­de om til en me­ga­ba­be? Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ro­bert Iscove. Zulu kl. 15.10 Ame­ri­kansk western fra 1965.

Re­vol­ver­man­den Jo­hn El­der ven­der hjem til sin mors be­gra­vel­se, hvor han og hans tre brød­re be­brej­des, at de al­drig har gjort no­get for mo­de­ren, der dø­de i fat­tig­dom. Fa­de­ren er død un­der mysti­ske om­stæn­dig­he­der, og fa­mi­li­ens ranch til­hø­rer nu Mor­gan Ha­stings og hans søn, men in­den brød­re­ne kan kom­me til bunds i sa­gen, an­kla­ges de for mord. Med­vir­ken­de: DR2 kl. 16.30 In­struk­tion: Hen­ry Hat­haway. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 2008.

En ny­ligt af­død kvin­de kom­mer på tværs af ro­man­cen mel­lem sin tid­li­ge­re kæ­re­ste og den clair­voy­an­te un­ge kvin­de, som han har mødt. Dyr­læ­gen Hen­ry bli­ver ramt af en tragedie på det der skul­le ha­ve væ­ret hans bryl­lups­dag, da hans for­lo­ve­de Ka­te bli­ver dræbt i en bil­u­lyk­ke. Den sør­gen­de Paul ta­ger mod­stræ­ben­de imod sin søsters råd om, at han bør op­sø­ge den lo­ka­le, syn­s­ke kvin­de As­hley, for at få ta­get rig­tig af­sked med sin af­dø­de kæ­re­ste. Paul tviv­ler åben­lyst på As­hleys ev­ne til at kon­tak­te de af­dø­de, men det for­hin­drer ham ik­ke at fo­rel­ske sig på ny, den­ne gang i As­hley. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jeff Lowell. Ka­nal 4 kl. 20.00 Ame­ri­kansk kri­mi fra 2013.

I den­ne hjer­te­ban­ken­de, ån­de­løst spæn­den­de thril­ler får den er­far­ne 911- ope­ra­tør Jor­dan ( Hal­le Ber­ry) et livs­æn­dren­de opkald fra en te­e­na­gepi­ge ( Abi­gail Bres­lin), som er ble­vet kid­nap­pet og ka­stet ind i ba­ga­ge­rum­met af en gal­nings bil. Mens uret tik­ker, ind­ser Jor­dan dog snart, at hun bli­ver nødt til at stå an­sigt til an­sigt med en mor­der fra hen­des for­tid for at red­de pi­gens liv og sæt­te en stop­per for en se­ri­e­mor­ders til­ba­ge­ven­den­de hær­gen. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Brad An­der­son. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk- tysk actionfilm fra 2005.

Et hold for­ske­re skal stu­de­re en kos­misk sky, der nær­mer sig jor­den. De bli­ver ud­sat for strå­lin­gen, som be­vir­ker, at de hver får vis­se egen­ska­ber. Én kan for­læn­ge si­ne kro­p­s­de­le li­ge­som gum­mi og bli­ver kaldt mr. Fan­ta­stic, en an­den, hol­dets kvin­de, kan gø­re sig usyn­lig og bli­ver kaldt The In­si­vib­le Girl, den tred­je bli­ver til The Hu­man Torch, den men­ne­ske­li­ge fak­kel, og den fjer­de bli­ver for­vand­let til en sten­klump og går der­ef­ter un­der nav­net The Thing. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Tim Story. Zulu kl. 22.35

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.