VM- helt i dyb sorg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - TRAGISK

med det sam­me mær­ke, at det ik­ke ’ blot’ var en for­ma­li­tet.

» Jeg be­gynd­te at græ­de med det sam­me. Hun for­tal­te, at det ik­ke så godt ud, og for­di hun rin­ge­de for at for­tæl­le det, vid­ste jeg ba­re med det sam­me, at det var me­get al­vor­ligt, « si­ger 30- åri­ge Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus i går til BT og fort­sæt­ter:

» Jeg tog en hur­tig skyl­ler og skynd­te mig ud til Her­lev Ho­spi­tal, men det var for sent til at si­ge far­vel. Min mor og mi­ne to sto­re­sø­stre nå­e­de det hel­ler ik­ke i ti­de. Han var død. « ’ Le­ver i hvert fald 10 år end­nu’ For lidt me­re end fi­re år si­den fik Vit­ting­hus’ far, Po­ul, kon­sta­te­ret kræft i ny­ren. Si­den blev den ene ny­re fjer­net, og han blev er­klæ­ret rask. Men plud­se­lig vend­te den for­fær­de­li­ge syg­dom til­ba­ge – den­ne gang som me­tast­a­ser i le­ve­ren, ryg­gen og nak­ken.

Og selv­om han har væ­ret me­get syg, kom hans død sni­gen­de som en grim over­ra­skel­se for fa­mi­li­en Vit­ting­hus. Først i april i år stop­pe­de Po­ul Vit­ting­hus med sit ar­bej­de for For­sva­rets Ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste og gik på pen­sion. Iføl­ge Hans- Kri­stan Vit­ting­hus lå det ik­ke i kor­te­ne, at hans far skul­le si­ge far­vel til li­vet som 66- årig.

» Så sent som da­gen før hans død var jeg ude hos mi­ne for­æl­dre og drik­ke ef­ter­mid­dagskaf­fe. Vi hyg­ge­de os så me­get, og der vir­ke­de han slet ik­ke til at hav­de ondt el­ler var i nær­he­den af at for­la­de os. Der har væ­ret an­dre gan­ge i for­lø­bet, hvor det så vær­re ud. Jeg har kørt hjem fra dem fle­re gan­ge med tå­rer i øj­ne­ne, for­di jeg tænk­te, at det var ved at væ­re slut. Men så­dan var det ik­ke den her gang. Det så rig­tig godt ud, og han hav­de li­ge ta­get seks ki­lo på. Vi har fle­re gan­ge sagt til hin­an­den, at han i hvert fald le­ver 10 år end­nu, « ly­der det fra søn­nen, der har svært ved at hol­de tå­rer­ne til­ba­ge.

Men plud­se­lig tirs­dag mor­gen be­gynd­te me­tast­a­ser­ne i le­ve­ren at Jeg be­gynd­te at græ­de med det sam­me. Hun for­tal­te, at det ik­ke så godt ud, og for­di hun rin­ge­de for at for­tæl­le det, vid­ste jeg ba­re med det sam­me, at det var me­get al­vor­ligt Det er en helt for­fær­de­lig fø­lel­se at se ham lig­ge der, mens man tæn­ker: ’ Jeg kom­mer al­drig til at snakke med ham igen’ pres­se så me­get på, at Po­ul Vit­ting­hus fik in­dre blød­nin­ger og iføl­ge læ­ger­ne desvær­re ik­ke var til at red­de. En vir­ke­lig­hed, der sta­dig ik­ke er til at for­stå for Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus.

» Nu er han væk, og det er ba­re så sur­re­a­li­stisk. Det er en helt for­fær­de­lig fø­lel­se at se ham lig­ge der, mens man tæn­ker: ’ Jeg kom­mer al­drig til at snakke med ham igen’. « Sto­re op­le­vel­ser til det sid­ste Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus har det se­ne­ste år op­nå­et sto­re re­sul­ta­ter i bad­min­ton. Og net­op hans el­ske­de sport var no­get, fa­de­ren fulg­te tæt og al­tid har støt­tet ham i.

» Min far var ek­stremt en­ga­ge­ret i min bad­min­ton. Jeg er så glad for, at han fik lov at op­le­ve, at vi vandt Tho­mas Cup ( VM for hold, red.) i maj, og at han fik lov at se, da jeg vandt Au­stra­li­an Open ef­ter­føl­gen­de. Men på den an­den si­de er der så me­get an­det, vi så sinds­sygt ger­ne vil­le ha­ve op­le­vet og var sik­re på, at han skul­le nå at op­le­ve, « si­ger Hans- Kri­sti­an Vit­ting­hus og ud­dy­ber med en skæl­ven i stem­men.

» Det, jeg er mest ked af, er, at han ik­ke får lov at op­le­ve mit bryl­lup her til ef­ter­å­ret. Det er så for­fær­de­ligt hårdt at tæn­ke på. «

Trods den enor­me sorg ef­ter ta­bet af sin far og sit sto­re for­bil­le­de er den 30- åri­ge bad­min­ton­spil­ler indstil­let på, at li­vet skal fort­sæt­te. Det gæl­der og­så på det sport­s­li­ge plan, hvil­ket li­ge præ­cis vil­le væ­re i fa­de­rens ånd.

Dog bli­ver det ik­ke til en del­ta­gel­se ved OL i Rio i den­ne om­gang for bad­min­ton- ver­dens­rang­li­stens num­mer 10. Hvert land har kun to del­ta­ge­re i sing­le- tur­ne­rin­gen, og her er ver­dens­rang­li­stens num­mer fi­re og fem, Vik­tor Axel­sen og Jan Ø. Jør­gen­sen, ble­vet valgt før ham.

Det er han fuldt for­stå­e­lig over for, og han får al­li­ge­vel lov at rej­se til Rio, hvor han li­ge­som i Lon­don i 2012 skal age­re bad­min­ton- kom­men­ta­tor for DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.