Cort pro­ces

BT - - SPORTEN -

MAGELØST For 152 år si­den bar­ri­ka­de­re­de de dan­ske ge­vær­mænd sig ved Dybbøl Møl­le lidt uden for Søn­der­borg cen­trum. 18. april 1864 kæm­pe­de dan­sker­ne en brav kamp mod den preus­si­ske over­magt. Med ka­ta­stro­fa­le kon­se­kven­ser. Den ty­ske hær trom­le­de sim­pelt­hen over de un­der­ud­ru­ste­de rød- hvi­de kri­ge­re. Dybbøl Møl­le, et stra­te­gisk ut­ro­ligt vig­tigt sted på det tids­punkt, for­di dan­sker­ne kun­ne af­skæ­re de fj endt­li­ge trop­per vej­en mod nord, faldt. Et ne­der­lag til hi­sto­ri­e­bo­gen, som har gjort ondt på stolt­he­den li­ge si­den.

Der­for var det for­ment­lig ek­stra rart for de lo­ka­le at se, at dan­ske Magnus Cort Ni­el­sen fra Team Postnord Dan­mark ik­ke skød med løst kr­udt, da han i går sidst på eft er­mid­da­gen spur­te­de først over mål­stre­gen på 2. eta­pe af PostNord Dan­mark Rundt i et felt med 18 for­skel­li­ge na­tio­na­li­te­ter. Li­ge for­an Dybbøl Møl­le og det stol­te folk fra Søn­derjyl­land. ’ Jeg kan væ­re med’ Cort, som til dag­lig kø­rer for Ori­caBi­ke­e­x­chan­ge, men for ’ lands­hol­det’ un­der den dan­ske rund­t­ur, blev fuldt fortjent hyl­det som en krigs­helt fra for­ti­den.

» Jeg er ba­re helt vildt til­freds. Det er min før­ste sejr, mens jeg har kørt på Wor­ld Tour- ni­veau­et, og det var su­per fedt at be­vi­se, at jeg og­så kan på den øver­ste hyl­de, « sag­de Magnus Cort Ni­el­sen for­an de to tri­bu­ner med pu­bli­kum­mer.

Det var den fj er­de eta­pe­sejr til Magnus Cort i PostNord Dan­mark Rundt. I 2013 vandt han to eta­per, og året eft er fi k han kys af po­di­epi­ger­ne eft er 1. eta­pe fra Ho­bro til Ma­ri­a­ger. Desvær­re ’ cort­slut­te­de’ han på eta­pen sid­ste år til Aar­hus, og det ne­der­lag sad sta­dig i krop­pen som en ek­stra mo­ti­va­tion for at vi­se omver­de­nen, at den præ­sta­tion kun skul­le væ­re et en­kelt­stå­en­de til­fæl­de.

» Jeg var sul­ten, for­di jeg ik­ke fi k sej­ren sid­ste år. Det be­ty­der vir­ke­lig alt det her, « sag­de 23- åri­ge Magnus Cort Ni­el­sen. Hul på byl­den U23- land­stræ­ne­ren An­ders Lund, som står i spid­sen for hol­det sam­men med land­stræ­ner Lars Bon­de, om­fav­ne­de sin mid­ler­ti­di­ge ryt­ter fl ere gan­ge eft er eta­pens af­slut­ning. Lund ken­der bå­de til det med at væ­re ung cy­kel­ryt­ter og til at ar­bej­de med de un­ge men­ne­sker, og for en fyr som Magnus Cort Ni­el­sen kan sej­ren vi­se sig at væ­re start­skud­det til end­nu me­re kon­fet­ti.

» Han er så god en cy­kel­ryt­ter, der ba­re har mang­let den sejr. Magnus kan kø­re op med de al­ler­bed­ste, men sej­re­ne kom­mer i sti­mer. Jeg hå­ber vir­ke­lig for ham, at det her er det be­røm­te hul på byl­den, « sag­de land­stræ­ner An­ders Lund, der i øv­rigt frem­hæ­ve­de en stærk hol­dind­sats.

Net­op tak­tik­ken var et sprin­gen­de punkt i sej­ren. Klas­se­ments­hå­bet Sø­ren Kragh An­der­sen vi­ste sig ik­ke for fi n til at ta­ge del i fø­rin­ger­ne. Ar­bejds­bi­er­ne As­b­jørn Kragh An­der­sen og Emil Ny­gaard Vinje­bo sled og slæb­te og­så for at hol­de Magnus Cort Ni­el­sen godt til. På den må­de op­nå­e­de de en god po­si­tion bag de sto­re sprin­ter­tog som Lotto- NL- Jum­bos ind til den smal­le r und­stræk­ning, som fel­tet kør­te tre gan­ge i alt på en eta­pe, der be­gynd­te på Rø­mø. Blandt an­dre Lars Boom ( Asta­na) for­søg­te el­lers at an­gri­be på et bro­stens­styk­ke mod slut­nin­gen, men hol­læn­de­rens tråd var ik­ke nok til at gø­re ondt på det sam­le­de ho­ved­felt, og så kun­ne Magnus Cort Ni­el­sen træ­de sej­ren hjem. Ita­li­e­ne­ren med frem­me igen Det kan godt væ­re, at Dan­mark fi k en lil­le revanche for sla­get i 1864, men den­ne gang var det ik­ke over ty­sker­ne. Sna­re­re over Ita­li­en. Den blå fø­rer­trø­je, Da­ni­e­le Ben­na­ti fra Tin­koff , der vandt 1. eta­pe for­an Mads Würtz Sch­midt, kør­te igen med om sej­ren li­ge til det sid­ste. Tred­je­plad­sen til ita­li­e­ne­ren var nok til, at Ben­na­ti og­så på da­gens af­gø­ren­de eta­pe til Vej­le kan ik­læ­de sig fø­rer­trøj­en med et for­spring på 15 se­kun­der til Mads Würtz Sch­midt ( Vir­tu Pro- Ve­lo­con­cept) og 22 se­kun­der til Moreno Ho­fl and ( Team Lot­toNL- Jum­bo) og gårs­da­gens eta­pe­vin­der Magnus Cort Ni­el­sen.

Det gi­ver in­ter­es­san­te per­spek­ti­ver til da­gens Vej­le- eta­pe, for Tin­koff - hol­det rå­der i for­vej­en over Mi­cha­el Val­gren, vin­der i 2014, som in­den lø­bet var ud­skre­get til den sto­re fa­vo­rit til at vin­de PostNord Dan­mark Rundt for an­den gang i kar­ri­e­ren. Val­gren er eft er de to før­ste da­ge 33 se­kun­der eft er sin hold­kam­me­rat. I et re­la­tivt kort løb som PostNord Dan­mark Rundt kan 33 se­kun­der væ­re en del at skul­le hen­te.

Iføl­ge Da­ni­e­le Ben­na­ti æn­drer den nu­væ­ren­de stil­ling ik­ke no­get på hie­rar­ki­et i for­hold til hol­dets op­rin­de­li­ge plan med at kø­re for dan­ske­ren. Ben­na­ti lod i hvert fald ik­ke til at væ­re af den over­be­vis­ning, at det he­le fremad­ret­tet kun skal hand­le om at få ham selv sik­kert igen­nem Vej­le- eta­pen og lør­da­gens en­kel­start, så han kan bli­ve hyl­det som løbsvin­der på Fre­de­riks­berg. Val­gren er sta­dig med Val­gren er sta­dig med i spil­let.

» Jeg be­gyn­der Vej­le- eta­pen i den blå fø­rer­trø­je, men Mi­cha­el kan for­sø­ge at an­gri­be. Han har go­de ben, « sag­de Da­ni­e­le Ben­na­ti.

Må­ske Ben­na­ti får kamp til mål­stre­gen af sin hold­kam­me­rat, men det skal han ik­ke reg­ne med at få af Magnus Cort Ni­el­sen i klas­se­men­tet. Dan­ske­ren er ik­ke den al­ler­bed­ste på en en­kelt­stars­cy­kel, som han skal på i mor­gen, men i det mind­ste kun­ne han glæ­de sig over gårs­da­gens eta­pe­sejr. Det vir­ke­de umid­del­bart til at væ­re alt ri­ge­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.