Vej­les on­de mur­by­de­lig­hed

BT - - SPORTEN -

UDEN FOR KA­TE­GO­RI Det er for­budt at kø­re på cy­kel ned ad Kid­des­vej. På in­gen må­de til­ladt. Nær­stu­de­rer man den 350 me­ter lan­ge stig­ning i Vej­le, er det ik­ke så svært at for­stå, for det sti­ger med 12,9 pro­cent i gen­nem­snit. På det stej­le­ste sted 19 pro­cent. Det gør det na­tur­lig­vis og­så til en gan­ske far­lig aff ære at kø­re nedad.

Nedad skal ryt­ter­ne ik­ke kø­re på Kid­des­vej i da­gens 3. eta­pe i PostNord Dan­mark Rundt, men de skal til gen­gæld over bak­ken, som år ef­ter år står som det vel nok mest af­gø­ren­de mo­ment i den dan­ske rund­t­ur, tre gan­ge. Ryt­te­ren, som bæ­rer fø­rer­trøj­en eft er 3. eta­pe, skal ’ ba­re’ hol­de si­ne nær­me­ste kon­kur­ren­ter bag sig på mor­gen­da­gens en­kelt­start på 19,6 ki­lo­me­ter i Ny­borg. Så bur­de sej­ren væ­re hjem­me.

Ras­mus Guld­ham­mer fra Stöl­ting- Ser­vi­ce Group hø­rer ik­ke umid­del­bart til blandt fa­vo­rit­ter­ne til at vin­de da­gens eta­pe, men han er må­ske den ryt­ter i fel­tet, som ken­der Kid­des­vej bedst. Han kom­mer fra Vej­le og har kørt Dan­mark Rundt ni gan­ge. Til­sæt en mas­se træ­nings­tu­re der­til. ’ Pis­se hård’ Han sam­men­lig­ner den med Mur de Huy i Bel­gi­en, som år eft er år af­gør se­mi- klas­si­ke­ren Fle­che- Wal­lon­ne i Bel­gi­en.

» Den er kort, eks­plo­siv og ba­re pis­se hård. Den er ik­ke sjov at kø­re op over, men der er al­tid rig­tig man­ge til­sku­e­re, og det gør det al­li­ge­vel til en fed op­le­vel­se, « si­ger Ras­mus Guld­ham­mer.

I 2004 var Kid­des­vej for før­ste gang med i Dan­mark Rundt. De år, hvor bak­ken si­den har væ­ret med, har den nær­mest al­tid gi­vet split­tel­se og et godt cy­kel­løb, så løbs­di­rek­tør Jes­per Wor­re hø­rer næp­pe me­get kri­tik for li­ge at ud­væl­ge dét sted år eft er år i ru­te­plan­læg­nin­gen.

Et kig på de ryt­te­re, der har vun­det på stig­nin­gen, gi­ver et me­get godt bil­le­de af, at den ik­ke er for al­le og en­hver. Mat­ti Bres­chel fra Can­non­da­le- hol­det må be­teg­nes som ’ Kon­gen af Kid­des­vej’, da han har vun­det fi re gan­ge med sit ek­stremt eks­plo­si­ve punch. Og­så Jakob Fuglsang fra Asta­na har tid­li­ge­re gjort en god fi gur, men in­gen af de to Wor­ld Tour- ryt­te­re er med i årets løb.

Til de mo­di­ge, der tør for­sø­ge sig i ste­det for Bres­chel og Fuglsang, er op­skrift en iføl­ge Ras­mus Guld­ham­mer lidt svær.

» Du skal ha­ve en rig­tig god po­si­tion, når fel­tet ram­mer Kid­des­vej. Du skal ha­ve over­blik og po­wer. Det gæl­der vir­ke­lig om at øko­no­mi­se­re med kræft er­ne, men om­vendt er du og­så nødt til at ta­ge chan­cer, « si­ger Ras­mus Guld­ham­mer.

Guld­ham­mer har al­drig vun­det på Kid­des­vej, men han an­greb fl it­tigt i 2014. I dag ta­ger han og fl ere an­dre sik­kert chan­cen igen - hvis de tør. KID­DES­VEJ- VINDERE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.