Brø­let Lars Løk­ke er ’en ukva­li­fi­ce­ret le­der’

BT - - NYHEDER -

at det er par­tiets for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, der skal ta­ge en sådan be­slut­ning, men han ef­ter­ly­ser mod og hand­le­kraft fra den nu­va­e­ren­de re­ge­ring. Mer­kel be­stem­mer det he­le »Ja. Det er jo ik­ke sva­ert at se, at han la­eg­ger sig i strøm­men af Mer­kel (den ty­ske kans­ler, An­gela Mer­kel, og hun er jo en ka­em­pe skuf­fel­se. Så ja, det stand­punkt vil jeg godt abon­ne­re på.«

»Ja, det kan jeg godt, og det ene­ste, der er at si­ge til det, er, at jeg sav­ner, at re­ge­rin­gen tra­e­der i ka­rak­ter på det her. Det kan den gø­re så let som in­gen­ting. Nu var der jo den her pra­est, der blev hen­ret­tet na­er­mest ri­tu­elt i Nor­man­di­et (ter­r­or­an­greb i Frank­rig, Der har jo stort set ik­ke va­e­ret no­gen kom­men­ta­rer fra re­ge­rin­gen til det. Jeg har ik­ke set re­ge­rin­gen mel­de ud.« Stop mus­lim­sk ind­van­dring

»Ja­men alt­så. Man kan jo ik­ke bli­ve ved med at luk­ke øj­ne­ne for, at det er is­lam, der er pro­ble­met. Jeg sav­ner en re­ge­ring, der tra­e­der i ka­rak­ter.«

»I for­hold til de ting, der sker i Eu­ro­pa li­ge nu, som jeg sy­nes er me­get me­get al­vor­li­ge, og der er in­gen tvivl om, at hvis der ik­ke sker no­get, kom­mer Dan­mark til at lig­ne Frank­rig me­get, me­get hur­tigt. Så jeg sav­ner sim­pelt­hen le­der­skab.«

»At stop­pe den mus­lim­ske ind­van­dring,« si­ger Chri­sti­an Lang­bal­le.

Det har ik­ke va­e­ret mu­ligt at få en kom­men­tar fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl, da han er på fe­rie, op­ly­ser Dansk Fol­ke­par­ti. Det er jo ik­ke mig, der ta­ger stil­ling til, om Løk­ke skal va­el­tes, men jeg må ba­re si­ge, at jeg sy­nes, at Sø­ren Krarup har ret i, at man sav­ner le­der­skab i Dan­mark og i re­sten af Eu­ro­pa i for­hold til is­lam

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.