HJEMMEPLEJEN GLEMTE FAR

BT - - NYHEDER -

PRI­VAT HJEM­MEPLE­JE Ri­chard En­gel­bre­cht fandt i 2014 sin 90-åri­ge far lig­gen­de på gul­vet i stu­en i blod og opkast. Han hav­de lig­get der i to døgn, men hjemmeplejen var ba­re gå­et igen, for­di fa­de­ren ik­ke hav­de åb­net dø­ren. I dag mod­ta­ger Ri­chard En­gel­bre­cht (44) selv prak­tisk hja­elp en ti­me hver 14. dag fra et pri­vat firma. »Det er jo gro­tesk. Der er kom­met folk ind ad dø­ren, som ik­ke har sat sig ind i, hvad mi­ne be­hov er. I ste­det kom­mer de ind med pla­sti­csko på og spør­ger ’hvad skal jeg la­ve’. Det kan va­e­re tem­me­lig an­stren­gen­de he­le ti­den at skul­le for­hol­de sig til nye men­ne­sker. De over­hol­der ik­ke af­ta­ler­ne, man må sid­de og ven­te i man­ge ti­mer og får en svinsk be­hand­ling. Jeg kan fø­le mig helt skidt til­pas over det,« si­ger Ri­chard En­gel­bre­cht.

Han har kon­takt til et net­va­erk af men­ne­sker, der mod­ta­ger hjem­me­hja­elp fra pri­va­te fir­ma­er og har kon­takt med fle­re, der har va­e­ret an­sat i for­skel­li­ge fir­ma­er.

»Jeg har hørt om an­sat­te, der er ble­vet try­net og be­hand­let rig­tig skidt i de her fir­ma­er. Fle­re af dem har ik­ke overenskomst og an­sa­et­ter folk på la­ve­re ti­mer, så de må ha­ve to an­sa­et­tel­ser for at le­ve af det. Nu må det stop­pe, der skal sim­pelt­hen ryd­des op. Der sker jo in­tet, selv­om man har rin­get til kom­mu­nen og talt med de­res per­so­na­le,« si­ger Ri­chard En­gel­bre­cht. Rystende ar­bejds­for­hold FOA gen­ken­der be­skri­vel­sen fra de man­ge sam­ta­ler, de har haft med med­lem­mer, der er kom­met i klem­me ved an­sa­et­tel­se i de pri­va­te fir­ma­er de se­ne­ste år, forta­el­ler Kir­sten Nor­mann (SF).

Hun har selv sid­det som lo­kal FOA-for­mand i Aar­hus de sid­ste 13 år.

»Der er fle­re me­d­ar­bej­de­re, som forta­el­ler om ar­bejds­for­hold, der har ry­stet mig. F.eks. at nøg­len til bor­ger­nes hjem bli­ver lagt un­der en ur­te­pot­te, at in­for­ma­tio­ner om bor­ger­ne ik­ke bli­ver gi­vet vi­de­re på en or­dent­lig må­de, og at kom­mu­nen ik­ke sik­rer or­dent­lig kon­trol. Når der hver­ken er kø­re­li­ster, fa­el­les jour­na­li­se­ring el­ler overblik over, hvem kol­le­ger­ne er, så er det sva­ert at hol­de kon­trol. Det er der­for, vi har set for­fa­er­de­li­ge ek­semp­ler på, at bor­ge­re er ble­vet glemt et helt døgn.«

»For­di de kun har be­va­ret de­res an­sa­et­tel­se un­der for­ud­sa­et­ning af tavs­hed. Der­for er det luk­ket land for of­fent­lig­he­den, hvor­dan hjemmeplejen fun­ge­rer, når pri­va­te har op­ga­ven. Og det be­kym­rer mig i høj grad. Det er ta­le om de sva­ge­ste bor­ge­re som børn, aeldre og psy­ki­a­tri­ske pa­tien­ter, der ik­ke selv er i stand til at for­mid­le in­for­ma­tio­ner om, hvor­dan det fo­re­går,« si­ger Kir­sten Nor­mann. Le­der si­de 20

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.