Jeg ved, hvor du var, skat

BT - - NYHEDER -

og at de i dag er ble­vet så små, spil­ler en va­e­sent­lig rol­le i ud­bre­del­sen af spor­ings­sy­ste­mer­ne. Po­li­ti­et må ik­ke At sni­ge en gps i ka­e­re­stens ta­ske kan må­ske gi­ve moral­ske skrup­ler, men det er ik­ke et brud på loven.

Jørn Vester­gaard, som er pro­fes­sor i straf­fe­ret på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, forta­el­ler, at det fak­tisk er helt lov­ligt, da der ik­ke er no­gen lov­giv­ning på om­rå­det, hvis man gør det som pri­vat­per­son.

»Sa­et­ter man en gps på et kø­re­tøj, for ek­sem­pel en bil el­ler en cy­kel, så er der ik­ke no­gen be­stem­mel­se i straf­fe­loven, som om­fat­ter det,« si­ger han.

I straf­fe­loven har man i man­ge år haft be­stem­mel­ser om, at man ek­sem­pel­vis ik­ke må fo­to­gra­fe­re folk på et ik­ke frit til­ga­en­ge­ligt sted, og at man ik­ke må af­lyt­te folk, hvis man ik­ke selv er med i sam­ta­len. Men at over­vå­ge an­dre med gps er der­i­mod helt lov­ligt.

»Det­te (at gps-over­vå­ge, red.) kan jo op­le­ves som en kra­en­kel­se og en ind­tra­en­gen i pri­vat­li­vets fred, der er li­ge så be­la­sten­de som nog­le af de an­dre ek­semp­ler, der er ble­vet kri­mi­na­li­se­ret i straf­fe­loven,« si­ger Jørn Vester­gaard.

Hvis po­li­ti­et skal la­ve over­våg­ning med gps, skal der en dom­mer­ken­del­se til, og den for­skel un­drer pro­fes­soren.

»Det er jo lidt un­der­ligt, at pri­vat­per­so­ner kan fa­re rundt og over­vå­ge hin­an­den på må og få, når myn­dig­he­der­ne fak­tisk ik­ke må gø­re det sam­me, uden at vis­se pro­ce­du­re­for­skrif­ter er over­holdt,« si­ger Jørn Vester­gaard.

»Den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling er må­ske kom­met til et punkt, hvor det er ble­vet nød­ven­digt med en politisk stil­ling­ta­gen. Men det er ik­ke mig, der skal ta­ge stil­ling til det – det har vi jo nog­le po­li­ti­ke­re til.«

»Jeg er ik­ke po­li­ti­ker, så det er ik­ke mig, der skal ta­ge stil­ling til det. Men når du spør­ger mig, så kan jeg ba­re kon­sta­te­re, at det ik­ke er straf­bart i dag,« si­ger pro­fes­soren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.