Stjer­ne­kri­gen

BT - - NYHEDER -

bli­ve ud­sat for en mas­se tv-re­k­la­mer fra de to pra­esi­dent­kan­di­da­ter, for­di det er dis­se sta­ter, der i sid­ste en­de af­gør pra­esi­dentval­get,« fort­sa­et­ter hun.

De­mo­kra­ter­ne og re­pu­bli­ka­ner­ne har de sid­ste uger af­holdt de­res kon­ven­ter, hvor de ved stor­sti­le­de ar­ran­ge­men­ter har kå­ret de­res pra­esi­den­tog vi­ce­pra­esi­dent­kan­di­da­ter. Bå­de Hil­lary Cl­in­ton og Do­nald Trump er hi­sto­risk upo­pu­la­e­re kan­di­da­ter, for­kla­rer Jørn Brøn­dal, og det har kon­ven­ter­ne iføl­ge ham og­så bå­ret pra­eg af. Ved det re­pu­bli­kan­ske kon­vent na­eg­te­de Trumps Hil­lary Cl­in­ton sak­ker bag­ud på ka­ris­ma. I mod­sa­et­ning til Bill Cl­in­ton er ka­ris­ma ik­ke en af hen­des sta­er­ke sider. Hun er hel­ler ik­ke no­gen stor ta­ler. Ame­ri­ka­ner­ne har ik­ke la­ert hen­de at ken­de, selv­om hun har va­e­ret en of­fent­lig per­son i fle­re år­ti­er. Do­nald Trump er i stand til at sa­et­te dags­or­den i me­di­er­ne Hil­lary Cl­in­ton har e-mailsa­gen fra sin tid som uden­rigs­mi­ni­ster, der sta­dig­va­ek pres­ser hen­de. FBI af­vi­ste at kø­rer en sag imod hen­de, men al­li­ge­vel fik hun sa­er­de­les hård kri­tik af FBI-chef Ja­mes Co­mey, som sag­de, at hun var skø­de­s­løs. Do­nald Trumps møgs­a­ger hand­ler bl.a. om, at han har haft ca­si­no-virk­som­he­der i At­lan­tic Ci­ty og i New Jer­sey, som ik­ke er gå­et sa­er­ligt godt. De­mo­kra­ter­ne prø­ver at bru­ge hans tvivls­om­me for­ret­nin­ger imod ham Hil­lary Cl­in­ton kom­mer til rej­se rig­tigt man­ge pen­ge op til valg­da­gen, for­di hun har et stort net­va­erk. Trump har skra­emt så man­ge Re­pu­bli­kan­ske do­no­rer va­ek, at han ik­ke har man­ge pen­ge at gø­re godt med. Han er langt me­re af­ha­en­gig af si­ne eg­ne pen­ge, som han selv spyt­ter i sin kampag­ne ho­ve­d­ri­val, Ted Cruz, at bak­ke op om Trump som kan­di­dat, mens Ber­nie San­ders’ til­ha­en­ge­re på det de­mo­kra­ti­ske kon­vent har gjort li­vet surt for Hil­lary Cl­in­ton. Jørn Brøn­dal vur­de­rer, at de­mo­kra­ter­ne trods alt er kom­met bedst ud af kon­ven­ter­ne. »Det er en for­del, at de­mo­kra­ter­ne har holdt de­res kon­vent til sidst, for­di de der­med står sta­er­ke­st i hukom­mel­sen hos va­el­ger­ne,« si­ger han. Ka­ris­ma Jørn Brøn­dal: Mads Fug­le­de: Ka­ris­ma Jørn Brøn­dal: Mads Fug­le­de: Møgs­a­ger Jørn Brøn­dal: Mads Fug­le­de: Møgs­a­ger Jørn Brøn­dal: Mads Fug­le­de: Pen­ge Jørn Brøn­dal: Mads Fug­le­de: Pen­ge Jørn Brøn­dal: Mads Fug­le­de:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.