Be­rørt san­ge­r­in­de hyl­der mob­beof­fer på sce­nen

BT - - NYHEDER -

MOBNING San­ge­r­in­den Gwen Ste­fa­ni fik tå­rer frem i øjen­kro­gen hos pu­bli­kum un­der sin kon­cert i Fl­o­ri­da ons­dag. Un­der kon­cer­ten gav ’No Doubt’san­ge­r­in­den en ung fan sit livs op­le­vel­se, da hun hev ham op på sce­nen. Det vi­ser en vi­deo, som san­ge­r­in­den har delt på In­s­ta­gram.

An­led­nin­gen var et brev, som en kvin­de på før­ste ra­ek­ke rak­te til Gwen Ste­fa­ni, der la­e­ste det rø­ren­de brev højt.

»Min søn blev mob­bet fra før­ste til fem­te klas­se. Han kom hjem hver dag og var ked af det. Men så gik han ind på sit va­e­rel­se, lyt­te­de til din mu­sik og smi­le­de,« la­e­ste su­per­stjer­nen op fra bre­vet. Her­ef­ter tø­ve­de Gwen Ste­fa­ni ik­ke med at hi­ve den un­ge dreng op på sce­nen for at la­de ham hyl­de af pu­bli­kum. Stjer­nesan­ge­r­in­den kram­me­de ham og løf­te­de hans ha­en­der op over ho­ve­d­et, mens tå­rer­ne stod ud af øj­ne­ne på den un­ge fan. Sam­men med vi­deo­en har san­ge­r­in­den delt en rø­ren­de be­sked om op­le­vel­sen på In­s­ta­gram. »For om­kring tre år si­den, da jeg hav­de det sva­ert med mit liv, bad jeg til Gud hver dag for, at han vil­le gi­ve mig mu­lig­he­den for at bru­ge den ga­ve, han har gi­vet mig og gø­re en for­skel i ver­den. I går var den­ne lil­le fyr sva­ret på mi­ne bøn­ner,« skri­ver Gwen Ste­fa­ni i op­sla­get. Den lyk­ke­li­ge fan fik og­så ta­get et sel­fie med san­ge­r­in­den, som hun del­te på In­s­ta­gram.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.