Stu­di­er får igen re­kord­op­tag

BT - - NYHEDER -

UD­DAN­NEL­SE

23.498 an­sø­ge­re måt­te til gen­ga­eld tjek­ke op­ta­gel­se.dk med skuf­fet mi­ne fre­dag mid­nat, da be­ske­den om de­res drøm­mestu­di­e­plads blev of­fent­lig­gjort.

Stig­nin­gen i an­sø­ge­re gla­e­der ud­dan­nel­ses­og forsk­nings­mi­ni­ster Ul­la Tør­na­es (V). Go­de job­mu­lig­he­der »Det er rig­tig godt, at re­kord­man­ge er ble­vet op­ta­get på en vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­se, for ud­dan­nel­se er nøg­len til fri­hed til selv at ska­be sit eget liv. Ik­ke mindst når man kan bru­ge sin ud­dan­nel­se til et godt job.

Der­for gla­e­der det mig og­så, at de un­ge i vi­de­re ud­stra­ek­ning end før har søgt op­ta­gel­se på ud­dan­nel­ser, der har go­de job­mu­lig­he­der,« si­ger hun.

Hun no­te­rer sig isa­er, at fol­ke­sko­lela­e­rer­ud­dan­nel­sen, diplo­m­in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­sen og ci­vil­in­ge­ni­ør­ud­dan­nel­sen har op­le­vet mar­kan­te stig­nin­ger i an­tal an­sø­ge­re. Al­le tre stu­di­er op­le­ve­de og­så mar­kan­te stig­nin­ger i 2016 og mar­ke­rer sig alt­så igen som po­pu­la­e­re valg i 2016.

Det gla­e­der bl.a. for­mand for In­ge­ni­ør­for­e­nin­gen Tho­mas Dam­kja­er Pe­ter­sen. Al­li­ge­vel øn­sker han et fort­sat stør­re fo­kus på at sen­de fle­re un­ge mod de tek­ni­ske ud­dan­nel­ser.

»Med en så stor ef­ter­spørgsel nyt­ter det prin­ci­pi­elt ik­ke no­get, hvis vi som sam­fund af­vi­ser un­ge, der har lyst til og mod på at la­e­se til in­ge­ni­ø­rer, men jeg hå­ber da og­så, at de af­vi­ste vil sø­ge ind på en af de an­dre ret­nin­ger, der min­der om de­res første­valg,« si­ger han.

Tal­le­ne for op­ta­ge­de vi­ser, at er­hvervsa­ka­de­mi- el­ler pro­fes­sions­ba­chel­or­ud­dan­nel­ser­ne har op­le­vet va­ekst i syv ud af ti ud­dan­nel­ses­grup­per.

Her er det isa­er det sam­funds­fag­li­ge om­rå­de og det IT-fag­li­ge om­rå­de, der er i frem­gang.

Blandt ba­chel­or­ud­dan­nel­ser­ne er op­ta­get i 2016 stør­re på fem ud af syv ud­dan­nel­ses­grup­per. Størst va­ekst er der in­den for te­o­lo­gi og tek­nisk vi­den­skab. TOP 15 OVER UD­DAN­NEL­SER MED DE HØ­JE­STE SNIT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.