’Jeg skal li­ge vaen­ne mig til, at den plud­se­lig rin­ger’

BT - - NYHEDER -

Jeg rin­ge­de til en ven for­le­den, og så mød­tes vi ef­ter en halv ti­me. Det er jo vir­ke­lig dej­ligt, at man kan det. Men jeg glem­mer den sim­pelt­hen he­le ti­den al­le mu­li­ge ste­der. Tit ta­ger jeg hjem­me­fra uden te­le­fo­nen

Isa­er har den tek­no­lo­gi­ske ud­vik­ling ryk­ket sig en del, si­den Emil og co. for­lod det dan­ske land for tre år si­den. En smartp­ho­ne var ik­ke no­get, Emil eje­de, in­den han tog af sted, men nu har han få­et sin før­ste iPho­ne.

»Jeg skal li­ge vaen­ne mig til, at den plud­se­lig rin­ger. Jeg rin­ge­de til en ven for­le­den, og så mød­tes vi ef­ter en halv ti­me. Det er jo vir­ke­lig dej­ligt, at man kan det. Men jeg glem­mer den sim­pelt­hen he­le ti­den al­le mu­li­ge ste­der. Tit ta­ger jeg hjem­me­fra uden te­le­fo­nen,« forta­el­ler Emil Eri­ch­sen til TV 2.

Han kend­te hver­ken til det so­ci­a­le me­die Snap­chat el­ler be­ta­lings­me­to­den Mo­bilePay, som gen­nem de se­ne­ste år er ble­vet nog­le af de mest po­pu­la­e­re ap­ps her­hjem­me. Men Emil over­ve­jer kraf­tigt, om han skal prø­ve det, selv­om han helst ik­ke vil bin­des af for man­ge so­ci­a­le me­di­er. Gen­ser Kø­ben­havn på cy­kel Ud­over de tek­no­lo­gi­ske ny­op­da­gel­ser,har Emil og­så op­le­vet, at han er no­get på bag­kant med ti­dens po­pu­la­er­mu­sik, men der­u­d­over har Kø­ben­havn iføl­ge Emil ik­ke aen­dret sig syn­der­ligt.

Si­den han kom hjem, har han des­u­den brugt en mas­se tid på at cyk­le rundt i Kø­ben­havn – no­get han hav­de gla­e­det sig me­get til – og spist ke­bab hos Ke­ba­bi­stan i Isted­ga­de.

Det bli­ver dog kun til en stund me­re i Kø­ben­havn, in­den tu­ren igen går mod fjer­ne ky­ster. Emil skal nem­lig med sin far Mik­kel Beha Eri­ch­sen til OL i Rio og kom­men­te­re sejlsport.

Fjer­de og sid­ste sa­e­son af ’Kurs mod fjer­ne ky­ster’ bli­ver sendt på TV2 til fe­bru­ar, hvor vi kan følge Emil og Theis rundt i Asi­en og på sel­ve tu­ren hjem til Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.