Rød blok fryg­ter skat­tes­mut­hul på sol­cel­le­om­rå­det

BT - - NYHEDER -

SOLCELLER Par­ti­er i rød blok fryg­ter, at et ven­tet skat­tes­mut­hul på sol­cel­le­om­rå­det vil gav­ne vil­la­e­je­re og virk­som­he­der, mens min­dre vel­b­ja­er­ge­de bor­ge­re i lej­lig­he­der blot kan se på. Fin­ten be­står i, at sol­cel­le­e­jer­ne pro­du­ce­rer egen strøm. Bed­re tek­no­lo­gi gør, at man om få år kan lag­re en sta­dig stør­re del af sol­cel­le­strøm­men. Der­med slip­per man for el­af­gif­ter, hvil­ket ty­pisk gav­ner vil­la­e­jer­ne og virk­som­he­der, der ejer sol­cel­le­an­la­eg. Om­rå­det er dog ba­re en lil­le del af pro­ble­met, ly­der det. Et re­elt pro­blem »Sol­cel­ler­ne er langt­fra det ene­ste om­rå­de, hvor vi har et pro­blem med, at af­gifts­sy­ste­met stop­per den grøn­ne om­stil­ling. Der­for har vi brug for at se det lidt bre­de­re. Det her er et re­elt pro­blem, men det står ik­ke ale­ne,« si­ger ener­gi­o­rd­fø­rer Jens Jo­el fra So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne.

Sol­cel­le­e­jer­ne slip­per så­le­des for om­kring 1,50 kr. per ki­lowatt-ti­me til el­af­gift, PSO-af­gift og moms. Langt det me­ste af be­lø­bet er ren skat.

Iføl­ge en ny ana­ly­se fra bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dansk Ener­gi vil sta­ten mi­ste 200 mio. kr. om året, vok­sen­de til 700 mio. kr. i 2025 med den for­ven­te­de pris­ud­vik­ling i solceller.

Fal­der pri­sen end­nu hur­ti­ge­re, hvad tal fra det in­ter­na­tio­na­le agen­tur for ved­va­ren­de ener­gi ty­der på, så for­dob­les dra­e­net i statskas­sen til en mil­li­ard kro­ner i 2025.

Ud over de tab, som de ek­si­ste­ren­de sol­cel­le­an­la­eg al­le­re­de har med­ført. Og­så De Ra­di­ka­le ryn­ker pan­den. »Vi vil ger­ne bru­ge me­re strøm fra vind­møl­ler­ne rundt om­kring til var­me­pro­duk­tion og trans­port for at frem­me den grøn­ne om­stil­ling. Af­gif­ter og til­skud Ener­gi­af­gif­ter­ne er na­e­sten 40 mil­li­ar­der kro­ner, der er rig­tig man­ge for­skel­li­ge af­gif­ter og til­skud, så det bør man sa­et­te sig ned og se på,« si­ger fun­ge­ren­de po­li­ti­ske ord­fø­rer An­dreas Ste­en­berg .

Forhandlingerne er ble­vet af­brudt af som­mer­fe­ri­en og ue­nig­he­der, men ven­tes gen­op­ta­get ef­ter som­me­ren.

Der bør dog kom­me skub i forhandlingerne, er der enig­hed om. Der er nem­lig brug for en grun­dig gen­nem­gang, er En­heds­li­sten enig i.

»Det er po­si­tivt, at der sta­dig er par­cel­hu­se­je­re, som vil in­ve­ste­re i solceller på de­res hu­se. Vi skal fin­de løs­nin­ger, hvor vi bå­de frem­mer sto­re an­la­eg, og hvor vi og­så ser på, at det er yderst uhen­sigts­ma­es­sigt med bat­te­ri­sam­lin­ger i hvert ene­ste par­cel­hus,« si­ger ener­gi­o­rd­fø­rer Sø­ren Eg­ge Ras­mus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.