Mad der sluk

BT - - NYHEDER -

rer, der kan hja­el­pe dig med at hol­de va­e­ske­ba­lan­cen. Vand er vand Fak­tisk er det ge­ne­relt en god idé at ta­en­ke sin kost ind i va­e­ske­ind­ta­get, ly­der det fra Pe­ter Bie, pro­fes­sor ved Syd­dansk Uni­ver­si­tet. Han har i man­ge år for­sket i krop­pens re­gu­le­ring af va­e­ske.

»Man kan kig­ge ef­ter vand­hol­di­ge frug­ter og grønt­sa­ger og ta­el­le det med i regn­ska­bet. Or­ga­nis­men er li­geg­lad med, hvor den får sin va­e­ske fra. Vand er vand,« ly­der det fra pro­fes­soren.

Du be­hø­ver hel­ler ik­ke at hol­de dig fra be­stem­te fø­de­va­rer, hvis du har pro­ble­mer med va­e­ske­ba­lan­cen.

»Hvis man har en fø­de­va­re, der er til den tør­re si­de, skal man ba­re drik­ke nok va­e­ske til. Der har va­e­ret ryg­ter om, at kaf­fe og te skul­le va­e­re vand­dri­ven­de, men det er ik­ke no­get, man be­hø­ver at be­kym­re sig om,« si­ger Pe­ter Bie.

Han pe­ger på, at vi dan­ske­re ge­ne­relt er go­de til at hol­de va­e­ske­ba­lan­cen, og det so­ci­a­le va­e­ske­ind­tag gen­nem for ek­sem­pel kaf­fe og te ta­el­ler po­si­tivt i regn­ska­bet. Og det er iføl­ge pro­fes­soren bed­re at drik­ke en halv li­ter for me­get end for lidt.

»Hos al­min­de­li­ge ra­ske men­ne­sker sker der ik­ke no­get ved det. Det skal nok kom­me ud igen,« si­ger han.

Ame­ri­kan­ske He­alth Ma-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.