’ ’

BT - - DEBAT -

ne­ga­ti­ve ef­fek­ter ved ka­rak­ter­bonus­sen. Den er med til at pres­se un­ge til at ta­ge et valg, de ik­ke nød­ven­dig­vis er klar til at tra­ef­fe, og det er for­fejl­et. Det er enormt in­di­vi­du­elt, hvor me­get tid man har brug for til at bli­ve klar til at la­e­se vi­de­re. Hvis man har brug for to, tre el­ler fi­re år, så skal man ha­ve respekt for det, så la­en­ge man sta­dig har for øje, at vi skal ha­ve folk gen­nem et ud­dan­nel­se ssyst em, der gør dem til dyg­ti­ge stu­de­ren­de.

DER ER MAN­GE

at dem, der går på ud­dan­nel­ser­ne, får det bedst mu­li­ge ud­byt­te. At de stu­de­ren­de kom­mer igen­nem ud­dan­nel­ser­ne på en god må­de, og at det ik­ke blot hand­ler om, hvor hur­tigt de kan kom­me igen­nem dem.

DET VIG­TIG­STE ER, KARAKTERBONUS BIDRAGER YDERMERE

til ka­rak­te­r­in­fek­tion. Vi ser man­ge stu­di­er, hvor man skal ha­ve et rig­tig højt ka­rak­ter­gen­nem­snit for at bli­ve op­ta­get. Det bli­ver en selv­for­sta­er­ken­de ef­fekt, at un­ge skyn­der sig at sø­ge ind, for­di de er be­kym­re­de for ik­ke at ha­ve et højt nok gen­nem­snit og der­for har brug for ka­rak­ter­bonus­sen. På den må­de er de nem­lig med til at pres­se snit­tet end­nu hø­je­re op. Det ska­ber en ka­ta­ly­sa­to­r­ef­fekt, hvor vi har et ud­dan­nel­ses­sy­stem, der er enormt fo­ku­se­ret på ka­rak­te­rer og ha­stig­hed. Ka­rak­te­rer­ne er i cen­trum frem for sel­ve la­e­rings­pro­ces­sen. Så det er vig­tigt at se på, hvad det er for et ud­dan­nel­ses­sy­stem, vi av­ler gen­nem vo­res op­ta­gel­ses­sy­stem.

en målsa­et­ning for en­hver pris. Det er i or­den, at de gym­na­sie­e­le­ver, der er klar til at la­e­se vi­de­re, med det sam­me får en for­del. Der­for er ka­rak­ter­bonus­sen en god mo­ti­va­tion. Jeg er selv­føl­ge­lig klar over, at der fo­re­lig­ger et pres, men man skal ik­ke sø­ge ind på en ud­dan­nel­se, før man er klar.

LIGHED ER IK­KE UD­DAN­NEL­SE ER NO­GET

Vi skal sør­ge for, at sam­fun­det får gavn af de pen­ge, vi in­ve­ste­rer i ud­dan­nel­se

af det mest va­er­di­ful­de, vi har i Dan­mark. Vi bru­ger en mas­se pen­ge på det, men vi skal og­så sør­ge for, at sam­fun­det får gavn af de pen­ge, vi in­ve­ste­rer i ud­dan­nel­se. Jo før folk be­gyn­der at ud­dan­ne sig, desto tid­li­ge­re får sam­fun­det og­så gavn af in­ve­ste­rin­gen.

at nog­le af de ar­gu­men­ter, jeg har hørt for at af­skaf­fe ka­rak­ter­bonus­sen, er de­ci­de­ret uover­ve­je­de. Nog­le på­står, at ka­rak­te­r­in­f­la­tio­nen ha­en­ger sam­men med ka­rak­ter­bonus­sen. Men jeg sy­nes ik­ke, at det er et pro­blem, at vi har rig­tig man­ge dyg­ti­ge stu­de­ren­de. At ka­rak­ter­bonus­sen gør, at ka­rak­te­rer­ne bli­ver end­nu hø­je­re, er blot et ud­tryk for, at vi har man­ge am­bi­tiø­se un­ge men­ne­sker, der ger­ne vil gø­re det godt. Og det er jeg im­po­ne­ret over. Sam­ti­dig bor vi i et land, hvor der er gra­tis ud­dan­nel­se, og selv­om vi er et lil­le land, så har vi man­ge uni­ver­si­te­ter og ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der. Der­for er der ek­stremt bre­de valg­mu­lig­he­der. Så hvis man ik­ke kan kom­me ind på det ene stu­die, så er der of­te en al­ter­na­tiv mu­lig­hed et an­det sted.

JEG MÅ INDRØMME,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.