Poké­mon på Pus­her Stre­et er far­ligt

BT - - NYHEDER -

POKÉ­MON NO-GO si­ger Brit­ta Lil­le­søe fra Chri­sti­a­ni­as Pres­se- og Kom­mu­ni­ka­tions­grup­pe til lo­ka­la­vi­sen.

Hun la­eg­ger va­egt på, at nog­le af dem, som be­fol­ker Pus­her Stre­et, kan re­a­ge­re ’vold­somt og uhen­sigts­ma­es­sigt’, hvis de ser folk med de­res te­le­fo­ner frem­me. Pro­ble­met er ka­me­ra­et I spil­let bru­ger man nem­lig mo­bi­lens ka­me­ra til at fan­ge de små di­gi­ta­le mon­stre. Og det kan for uden­for­stå­en­de hur­tigt se ud som om, at man ta­ger bil­le­der el­ler fil­mer, hvil­ket stri­der mod en nul­fo­topo­li­tik på ga­den.

Men hvor­for skul­le spil­le­re så i før­ste om­gang be­va­e­ge sig ind på ga­den, hvor po­li­ti­et ja­evn­ligt fo­re­ta­ger ra­zzi­a­er, ta­en­ker du må­ske.

Det er for­di, at der er pla­ce­ret et så­kaldt ’po­ke stop’ på Pus­her Stre­et, som spil­le­re bru­ger til at få nyt ud­styr.

Dan­nie Ri­se, der er vi­cepo­li­ti­in­spek­tør og le­der af Task For­ce Pus­her­stre­et, op­ly­ser, at man ik­ke umid­del­bart har ta­enkt sig at blan­de sig i pro­ble­ma­tik­ken. Det kan me­get nemt bli­ve mis­for­stå­et – og der­med far­ligt. Man skal hu­ske, at det er kri­mi­na­li­se­ret om­rå­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.