Magi­ske Har­ry ind­ta­ger de skrå bra­ed­der

BT - - KULTUR -

del ét og to, cen­tre­rer sig om Har­ry Pot­ter og hans søn Al­bus Se­verus Pot­ter.

»Den pro­ble­ma­ti­ske fa­der­fi­gur går igen i al­le bø­ger­ne. Har­ry har he­le sit liv haft pro­ble­mer med at fin­de en far. Hans egen far Ja­mes Pot­ter dør, da Har­ry er spa­ed, Dum­b­ledo­re svig­ter Har­ry, hans gud­far er en varulv og dør se­ne­re, og Har­rys sted­far er na­er­mest ond. Det spaendende er, hvad der nu skal ske i ’Har­ry Pot­ter and the Cur­sed Child’, når Har­ry selv skal age­re far,« si­ger Jør­gen Ri­ber Chri­sten­sen.

Lis­beth Wor­søe-Sch­midt er spa­endt på, hvor­dan magi­en skal over­fø­res til de skrå bra­ed­der, men Jør­gen Ri­ber Chri­sten­sen der­i­mod er ik­ke i tvivl om, at det nok skal lyk­kes med suc­ces.

»En af de ting, som gør, at Har­ry Pot­ter kan va­e­re vel­lyk­ket på te­a­ter, er, at vi slip­per for com­pu­ter­ef­fek­ter. Når vi ser fil­me­ne, ved vi ud­ma­er­ket godt, at det fan­ta­sti­ske er la­vet di­gi­talt. In­struk­tø­ren og is­ce­nesa­et­te­ren af te­a­ter­styk­ket har ud­talt i et in­ter­view, at de bru­ger kun gam­mel­dags magi, alt­så sce­ne­ef­fek­ter, som man li­ge så godt kun­ne ha­ve la­vet i den vi­cto­ri­an­ske pe­ri­o­de. Det vil si­ge, at te­a­trets til­ste­de­va­e­rel­se un­der­byg­ger det magi­ske. Det sker for øj­ne­ne­ne af os, og på den må­de bli­ver en svag­hed fra fil­me­ne fjer­net,« si­ger han. Førs­te­gangs te­a­ter­ga­en­ge­re Jør­gen Ri­ber Chri­sten­sen tror på, at Har­ry Pot­ter og re­sten af sla­en­get nu kom­mer til at ero­bre te­a­tret.

»Te­a­tret er en ny mar­keds­plads for Har­ry Pot­ter-uni­ver­set. De syv bø­ger har solgt 450 mio. ek­sem­pla­rer, og de ot­te film har ind­tjent om­kring ot­te mil­li­ar­der dol­lar. Selv­om bør­ne­te­a­tret er etab­le­ret for la­engst, så er der no­get, som ty­der på, at net­op ’Har­ry Pot­ter and the Cur­sed Child’ kan få fle­re til at gå i te­a­tret. Pro­du­ce­ren på te­a­tret, Co­lin Cal­len­der, har sagt ef­ter for­pre­mi­e­rer­ne, at halv­de­len af de­res pu­bli­kum var førs­te­gangs te­a­ter­ga­en­ge­re, og over halv­de­len var un­der 35 år. Der er ta­le om en ny form for kul­tur­for­brug og en ny grup­pe af te­a­ter­ga­en­ge­re, hvil­ket er me­get in­ter­es­sant.« J. K. Rowling fandt en mas­se nu­ti­di­ge te­ma­er, pro­ble­mer og be­kym­rin­ger, og så pak­ke­de hun dem ind i en rig­tig spaendende fan­ta­stisk kla­e­de­d­ragt. For­bin­del­sen mel­lem vo­res nu­tid og det fan­ta­sti­ske var nok fi­du­sen bag Rowlings sej­rs­gang

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.