En el­bil med over 400 km ra­ek­ke­vid­de?

BT - - BILER -

EFFEKTIVITET Nis­san Le­af har, si­den den først kom på mar­ke­det i Dan­mark i 2011, va­e­ret kendt som en vel­kø­ren­de og rum­me­lig el­bil. Men bi­len har lidt no­get un­der sin be­gra­en­se­de ra­ek­ke­vid­de, som det gam­le bat­te­ri gav - blot 120 km. i SE­NE­STE NYT prak­sis blev det til, og det kun­ne godt gi­ve an­led­ning til pa­nik. Isa­er i de kol­de må­ne­der, hvor bat­te­ri­er­ne af­la­der end­nu hur­ti­ge­re.

Der­for er det en vel­kom­men ud­vi­del­se, at Le­af nu kan fås med et stør­re bat­te­ri, som gi­ver 250 km i ra­ek­ke­vid­de. Det gør alt an­det li­ge bi­len langt me­re an­ven­de­lig for dem, som skal kø­re lidt la­en­ge­re stra­ek. Men det har ik­ke va­e­ret nok for en grup­pe in­ge­ni­ø­rer, som vil­le del­ta­ge i et økoløb i Spa­ni­en. En hyl­dest til øko­lo­gi­en Der­for har grup­pen af in­ge­ni­ø­rer, an­gi­ve­ligt i de­res fri­tid, skabt en Nis­san Le­af-pro­to­ty­pe med et 48 kWh bat­te­ri – den nor­ma­le Le­af har et bat­te­ri på 30 kWh. Pro­to­ty­pen, som har få­et ko­de­nav­net ’Co­coon’, der re­fe­re­rer til den ame­ri­kan­ske science fiction-film af sam­me navn, blev byg­get til at del­ta­ge i det span­ske mo­tor­sport­se­vent ECO­se­ri­es – et nyt ini­ti­a­tiv, som hyl­der ’effektivitet og bra­end­sto­fø­ko­no­mi i ste­det for den re­ne ha­stig­hed.’

Nis­san lan­ce­re­de Nis­san LE­AF i 2010 som ver­dens før­ste mas­se­pro­du­ce­re­de 100 pro­cent el­drev­ne bil. Si­den da er bil­pro­du­cen­ten fort­sat med at kon­stru­e­re og pro­du­ce­re in­nova­ti­ve nul-emis­sions-løs­nin­ger som f.eks. den rent elek­tri­ske va­re­bil e-NV200 og alt­så en LE­AF med 30 kWh-bat­te­ri og la­en­ge­re ra­ek­ke­vid­de, som BT Bi­ler vil te­ste se­ne­re på året.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.