Sko­da på vej til USA

BT - - BILER -

No­get ty­der på, at Sko­da vil ud­vi­de sin suc­ces til USA. Bil­ma­er­ket har el­lers ik­ke va­e­ret i Ame­ri­ka si­den 1960er­ne, men nu vi­ser det sig, at Sko­da har sik­ret sig ene­ret­ten til en ra­ek­ke nav­ne i for­bin­del­se med bi­ler, som for nog­le vil ly­de be­kend­te: Su­perb, Ye­ti, Octavia og se­ne­st vRS (Sko­das GTI-mo­del­ler), som blev re­gi­stre­ret den 14. juli. Det pas­ser i øv­rigt glim­ren­de med Sko­das pla­ner om at sa­el­ge fle­re bi­ler. Se­ne­st er bil­ma­er­ket nå­et til Ki­na, hvor de tjek­ki­ske bi­ler med tysk tek­no­lo­gi har få­et stor suc­ces. Sko­da solg­te på ver­dens­plan 98.900 bi­ler på ver­dens­plan i ju­ni ale­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.