Bi­ler

BT - - BILER -

og det er no­get, man og­så kun­ne se for sig i Dan­mark. Vi ta­ler al­le­re­de for det til al­le, som gi­der at hø­re på det,« for­kla­rer Sø­ren Jakob­sen. Dan­mark er op­lagt For Dan­mark er el­lers et op­lagt land at kø­re med el­bil i: Der er en god in­fra­struk­tur. Der er for­hold­vis kor­te af­stan­de, og det er et fladt land. Der­for hå­ber DEA og­så på en snar­lig struk­tu­ra­en­dring.

»Jeg hå­ber, at de ud­sa­et­ter af­giftsa­en­drin­gen. Ba­re den stig­ning, der har va­e­ret, har sat sal­get i stå. Det gi­ver ik­ke me­ning at ha­e­ve af­gif­ten yder­li­ge­re,« fast­slår Sø­ren Jakob­sen.

I Nor­ge ope­re­rer man med en mo­del, hvor bi­lens CO2-ud­led­ning og den sam­le­de va­egt har be­tyd­ning for af­gif­ten på pri­sen. No­get lig­nen­de kun­ne va­e­re en at­trak­tiv løs­ning i Dan­mark, vur­de­rer DEA.

»Vi ser ger­ne, at man drop­per va­er­di­e­le­men­tet med de 150 pro­cent i re­gi­stre­rings­af­gift. El­bi­ler og an­dre an­dre bi­ler, som kø­rer på grøn ener­gi, skal be­ta­le mindst i af­gift. Bi­ler, som kø­rer fa­er­re­st ki­lo­me­ter pr. li­ter, skal be­ta­le mest.

Dan­mark får år­ligt cir­ka 17 mia. ind i re­gi­stre­rings­af­gift. Nor­ge får med sin CO2-ba­se­re­de mo­del cir­ka 14 mia. kr. ind år­ligt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.