Der er jo ik­ke røg uden ild

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PRES PÅ Magnus­sen, af­vi­ste den dan­ske ho­ved­per­son at va­e­re be­kym­ret over hi­sto­ri­er­ne. BTs For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, har da og­så fort­sat en stor tro på, at Magnus­sens F1-even­tyr fort­sa­et­ter hos Re­nault, men si­tu­a­tio­nen er langt fra op­ti­mal, er­ken­der han. Fryg­te­lig fru­stre­ren­de Flas­h­ba­ck­et fra 2014, hvor Ke­vin Magnus­sen højst over­ra­sken­de blev vra­get af McLa­ren, tra­en­ger sig på.

»Det er klart, at Re­nault ik­ke har no­gen grund til at skyn­de sig. Hvis de vil ha­ve ham, kan de ta­ge ham helt frem til, at op­tio­nen ud­lø­ber, og hvis de ik­ke vil ha­ve ham, kan de ba­re kig­ge sig om­kring, ind­til de sy­nes, de finder de rig­ti­ge. Det er en fryg­te­ligt fru­stre­ren­de si­tu­a­tion for Ke­vin og en fuld­sta­en­dig gen­ta­gel­se af, hvad der ske­te i 2014, hvor han og­så hang uden at vi­de, hvad han skul­le,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Til gen­ga­eld kan Ke­vin Magnus­sen ik­ke va­e­re i tvivl om, hvad han skal i dag og i mor­gen. Va­e­re hur­ti­ge­re end Jo­ly­on Pal­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.