Vig­tig we­e­kend for K-Mag

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

KE­VIN MAGNUS­SEN ER kørt ind i en af sin For­mel 1-kar­ri­e­res vig­tig­ste we­e­ken­der her i Ho­ck­en­heim. Tys­klands Grand Prix kan bli­ve af­gø­ren­de for kar­ri­e­ren bå­de på den kor­te og den lidt la­en­ge­re ba­ne.

På kort sigt er det vig­tigt at få be­kra­ef­tet, at det gen­nem­brud med Re­nault RS16-mo­del­lens se­tup man op­le­ve­de på Hun­ga­r­or­ing i sid­ste we­e­kend, kan fø­res vi­de­re til an­dre ty­per ba­ner.

Den un­garn­ske ba­ne var med si­ne kor­te langsi­der, fla­de kerbs, lang­som­me/mel­lem­hur­ti­ge sving og nye, ja­ev­ne as­falt na­e­sten op­ti­mal for det nye set-up. NU ER DET spaendende, om det nye set-up og­så fun­ge­rer på Ho­ck­en heim, der er en an­den ty­pe ba­ne med en an­den ty­pe as­falt, med en lang top­farts-stra­ek­ning og med et par hur­ti­ge kur­ver. Der­for for­ven­ter jeg ik­ke, at det nye set-up er helt så ef­fek­tivt i Ho­ck­en­heim, som det var på Hun­ga­r­or­ing, men det bør al­li­ge­vel re­sul­te­re i en frem­gang i for­hold til de skuf­fen­de re­sul­ta­ter, RS16 har le­ve­ret hen over som­me­ren.

Suc­ces-kri­te­ri­et må va­e­re en kom­forta­bel ad­gang til Q2-kva­li­fi­ka­tio­nen for de 16 bed­ste bi­ler.

Hvis dét sker, vil der va­e­re gro­bund for ny op­ti­mis­me for K-Mag og co., og re­sten af 2016 bli­ver ik­ke nød­ven­dig­vis den ør­ken­van­dring, der el­lers var lagt op til. PÅ DEN LIDT la­en­ge­re ba­ne er det vig­tigt, at Magnus­sen er hur­ti­ge­re end team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer i bå­de kva­li­fi­ka­tion og løb. Eng­la­en­de­ren var henover for­å­ret og for­som­me­ren en re­la­tivt upro­ble­ma­tisk op­ga­ve for dan­ske­ren, der vandt den in­ter­ne kva­li­fi­ka­tions-du­el i Re­nault-tea­met i årets 10 før­ste løb 8-1 (i Ca­na­da var KMag ik­ke med i kva­li­fi­ka­tio­nen).

Men i de se­ne­ste uger er Pal­mer grad­vist ryk­ket ta­et­te­re på dan­ske­rens kva­li­fi­ka­tions-ti­der, og i Un­garn slog han for før­ste gang si­den sa­e­son­pre­mi­e­ren i Mel­bour­ne Magnus­sen. Det ske­te i en ka­os-kva­li­fi­ka­tion pra­e­get af hef­ti­ge regn­by­ger, og der­for hå­ber jeg, Hun­ga­r­or­ing ba­re var et bip på Re­nault-ra­da­ren – og at K-Mag her i Ho­ck­en­heim igen vi­ser sig som su­ve­ra­ent hur­tig­ste Re­nault-kø­rer. ALTERNATIVET ER SKRA­EM­MEN­DE. Hvis Pal­mer slår Magnus­sen i di­rek­te kamp i den­ne we­e­kend, kan det af team­le­del­se og me­di­er bli­ve op­fat­tet som star­ten på et møn­ster – på et nyt magt­for­hold i Re­nault-tea­met. Sam­ti­dig vil eng­la­en­de­ren kø­re ind i de na­e­ste fi­re ugers som­mer­pau­se med ny selv­til­lid.

Det vil (med en vis ret) kun­ne op­fat­tes som om, han har løst ’op­ga­ven Magnus­sen’, og plud­se­lig er den mest op­lag­te kan­di­dat til at bli­ve i tea­met.

Og omvendt vil Magnus­sen få en som­mer­fe­rie, der uva­e­ger­lig vil by­de på mas­ser af spe­ku­la­tio­ner om hans frem­tid. I den for­bin­del­se er jeg glad for, at den Ke­vin Magnus­sen ver­sion 2,0 jeg har op­le­vet i år, vir­ker langt me­re ro­bust end 2014-ud­ga­ven, der ef­ter eget ud­sagn ik­ke fun­ge­re­de op­ti­malt un­der det pres, den usik­re McLa­ren­frem­tid den­gang lag­de på ham. DER ER ME­GET på spil for Ke­vin Magnus­sen i we­e­ken­den, men han vir­ker klar til at løf­te op­ga­ven. Da jeg snak­ke­de med ham i går, vir­ke­de han ik­ke uro­lig over Pal­mers fart i Un­garn, og hvis dan­ske­ren igen vi­ser sig som hur­tig­ste Re­nault-kø­rer, vil kva­li­fi­ka­tio­nen i Un­garn af team­le­del­se og me­di­er bli­ve af­skre­vet som en til­fa­el­dig­hed.

Men der er ik­ke plads til fejl­ta­gel­ser. Uan­set hvor uri­me­ligt det kan vir­ke på dan­ske fans, kø­rer Ke­vin Magnus­sen i dis­se uger for sin For­mel 1-frem­tid. PE­TER NY­GAARD, BTs F1-KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.