Dan­ske klub­ber er kon­ger­ne af Eu­ro­pa, men...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SÅDAN(MARK) gø­re det bed­re kon­ti­nu­er­ligt,« si­ger Es­ben Han­sen.

For­an Dan­mark på rang­li­sten er Sve­ri­ge, Hvi­derusland, Østrig, Ru­ma­e­ni­en, Kro­a­tien, Gra­e­ken­land, Hol­land og Tjek­ki­et, der al­le skal over­ha­les for at ska­be det lil­le mira­kel at sen­de Dan­mark di­rek­te i Cham­pions Le­ague i na­e­ste sa­e­son. Det sker ik­ke, og der­for er det ek­stra vig­tigt for Dan­mark at skra­be mindst 3.300 ko­ef­fi­ci­ent­po­int sam­men i den­ne sa­e­son, da det er det tal, der for­svin­der i na­e­ste sa­e­son. To hold i Cham­pions Le­ague Al­le­re­de nu har Dan­mark hen­tet 3.125, og med et hold el­ler to i de eu­ro­pa­ei­ske grup­pe­spil vil Dan­mark na­er­me sig i hvert fald den 15. plads, der gi­ver ad­gang til Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tio­nen en run­de se­ne­re og sam­ti­dig gi­ver sølvvin­de­ren i Su­per­liga­en en mu­lig­hed for Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tion. Og det er ik­ke helt uta­en­ke­ligt, at to dan­ske hold i år kan nå til de sjove kam­pe i Eu­ro­pa.

»Jeg tror på FC Midtjyl­land. De har mu­lig­he­der, hvis de får en for­nuf­tig lod­tra­ek­ning. Vi­deo­ton, der har va­e­ret i grup­pe­spil et par gan­ge, er et okay hold og har pen­ge. Det var et sta­er­kt re­sul­tat. FCK skal mini­mum i Eu­ro­pa Le­ague. Søn­derjy­ske er sjovt, så la­en­ge det hol­der. Brønd­by har en re­a­li­stisk mu­lig­hed for at slå Hertha, og så må vi se, om det ra­ek­ker til at gå vi­de­re uden ude­ba­ne­mål,« si­ger Es­ben Han­sen.

I na­e­ste uge af­gø­res det, om FC Kø­ben­havn, Søn­derjy­ske, FC Midtjyl­land og Brønd­by går vi­de­re til play­off-kam­pe­ne. 1. DAN­MARK: 3,125 2. HVI­DERUSLAND: 2,875 3. ISRAEL: 2,625 4. KRO­A­TIEN: 2,500 5. LIECHTENSTEIN: 2,500 6. SER­BI­EN: 2,375 7. SPA­NI­EN: 2,285 8. ØSTRIG: 2,250 9. CYPERN: 2,250 10. SVE­RI­GE: 2,250

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.