Fra grøn til blå

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BAKKEKONGEN At kø­re et Tour de Fran­ce ran­ge­rer trods alt et nøk el­ler to over i hård­hed - med al ae­re og respekt. Det var net­op, hvad Mi­cha­el Val­gren fra Tin­koff gjor­de for un­der en uge si­den, men han har ik­ke haft me­get tid til at hvi­le som mo­tions­ryt­ter­ne.

Der­for tviv­le­de han på sin form og styr­ken i si­ne ben in­den PostNord Dan­mark Rundt. Det hav­de han dog ik­ke be­hø­vet. Gårs­da­gens ’bjer­ge­ta­pe’ fra Aa­ben­raa til Vej­le i den dan­ske rund­t­ur blev nem­lig vun­det af Mi­cha­el Val­gren, som på den af­gø­ren­de rund­stra­ek­ning stak af sted fra dan­marks­meste­ren, Ale­xan­der Kamp (Team PostNord), og Marco Marca­to (Wan­ty-Grou­pe-Go­bert) og sat­te dem med to se­kun­der.

Ik­ke nok med at Val­gren kun­ne jub­le over sin før­ste sejr på Kid­des­vej med en mak­si­mal stig­nings­pro­cent på 19, så skul­le han og­så bru­ge knyt­te­de na­e­ver og smil på at fejre lø­bets blå fø­rer­trø­je. Dan­marks Al­pe d’Hu­ez »Jeg er selv­føl­ge­lig pis­se glad og lidt stolt. Det er Kid­des­vej, og det er alt­så ik­ke man­ge, som over­le­ver den. Det er vo­res Al­pe d’Hu­ez med al­le de men­ne­sker, som støt­ter op ude på ru­ten. Det var pis­se hårdt, for jeg hav­de vir­ke­lig me­get sy­re i be­ne­ne, men jeg ta­enk­te på Mat­ti Bres­chel og på, hvor­dan han ple­jer at gø­re (Bres­chel har vun­det fi­re gan­ge på Kid­des­vej, red.),« sag­de Mi­cha­el Val­gren ef­ter at va­e­re ble­vet til­jublet af blandt an­dre sin ka­e­re­ste, der hel­le­re end ger­ne støt­ter op om den 24-åri­ge ryt­ter rundt om­kring i ver­den.

Re­sul­ta­tet be­ty­der, at Mi­cha­el Val­gren in­den lør­da­gens en­kelt­start på 19,6 ki­lo­me­ter i Ny­borg fører med fem se­kun­der til Magnus Cort Ni­el­sen (Team PostNord Dan­mark), syv se­kun­der til Ale­xan­der Kamp (Stöl­ting Ser­vi­ce Group) og ni se­kun­der til Marco Marca­to, der slut­te­de på tred­je­plad­sen i sid­ste års løb.

Der­for kon­sta­te­re­de Val­gren da og­så, at det ser for­nuf­tigt ud i klas­se­men­tet, men det er end­nu for tid­ligt at fejre thy­bo­ens even­tu­el­le an­den sejr i PostNord Dan­mark Rundt, men­te han.

»Mads Würtz Sch­midt, (U23ver­dens­meste­ren i en­kelt­start, red.) blev sat, hvil­ket var ret vig­tigt. I en­kelt­star­ter er det al­le mod al­le, og hvis du har dår­li­ge ben, kan du godt ta­be end­nu me­re tid, end jeg vandt i dag (i går, red.). Jeg hå­ber ba­re at få re­sti­tu­e­ret or­dent­ligt, så jeg er klar til en­kelt­star­ten,« sag­de Mi­cha­el Val­gren.

Han fort­sat­te i gang og med sin cy­kel i hån­den ned til pra­e­miepo­di­et for at bli­ve hyl­det som eta­pe­vin­der, og på vej­en mød­te han hold­kam­me­ra­ten Da­ni­e­le Ben­na­ti, som ly­køn­ske­de sin yn­gre hold­kam­me­rat med det flot­te re­sul­tat.

Det var net­op den sol­bru­ne ita­li­e­ner, som kør­te ind til Vej­le-eta­pen iført den blå fø­rer­trø­je, men Ben­na­ti gik først ned på an­den rund­stra­ek­ning i Vej­le og si­den den ef­ter­føl­gen­de rund­t­ur i by­en. Dér vid­ste Mi­cha­el Val­gren godt, at det gjaldt om at kø­re der­u­dad på det mak­si­ma­le watt-tal og fort­sa­et­te de tak­ter, som

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.