Val­gren

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

han har vist i lø­bet af sa­e­so­nen.

I for­å­ret blev han num­mer to i Am­stel Gold Ra­ce, og i Tour de Fran­ce de­mon­stre­re­de han im­po­ne­ren­de kør­sel på langt de fle­ste af bjer­ge­ta­per­ne ved at slut­te i top 50 på nog­le styk­ker af dem. Ka­em­pe po­ten­ti­a­le Det var den tid­li­ge­re hol­de­jer på Tin­koff Bjar­ne Ri­is, som skrev kon­trakt med Val­gren ga­el­den­de fra 2014-sa­e­so­nen af, og si­den da har sport­s­di­rek­tør Lars Mi­cha­el­sen kun­net ob­ser­ve­re en dan­sker på vej mod top­pen af in­ter­na­tio­nal cy­kel­sport.

»Li­ge si­den Bjar­ne skrev un­der med Val­gren, har vi vidst, at han har po­ten­ti­a­le. Tal­le­ne er de rig­ti­ge. Han har ta­get sin la­e­re­tid med op­rejst pan­de uden at ha­ve for travlt, og det er så det, som vi nu ser be­ta­le sig i år. At bli­ve to’er i Am­stel forta­el­ler er im­po­ne­ren­de, og han blev og­så num­mer to ved DM uden et hold i ryg­gen. Det vi­ser lidt om hans klas­se,« sag­de Lars Mi­cha­el­sen ef­ter gårs­da­gens eta­pe.

Li­ge­som sin fremad­stormen­de ryt­ter af­vi­ste Lars Mi­cha­el­sen og­så at ta­ge no­get for gi­vet, men han er­kend­te dog, at den sam­le­de sejr uden uheld godt kun­ne lig­ge til Mi­cha­el Val­gren.

»Umid­del­bart bør Val­gren va­e­re sta­er­ke­re end dem, som du na­ev­ner der (Cort, Kamp og Marca­to, red.). Der er dog an­dre ne­de i klas­se­men­tet som Lau­rens de Vre­e­se (Asta­na, 24 se­kun­der ef­ter Val­gren, red.), der må­ske kun­ne ta­en­kes at kø­re en god en­kelt­start,« sag­de Lars Mi­cha­el­sen.

Da Mi­cha­el Val­gren i 2014 kør­te en­kelt­star­ten i PostNord Dan­mark Rundt, blev han num­mer seks på eta­pen. Det sam­me gjor­de han sid­ste år. Kan han hol­de det re­sul­tat el­ler må­ske end­da for­bed­re det, er der go­de chan­cer for, at han igen kan la­de sig hyl­de i mor­gen ef­ter­mid­dag som løbsvin­der på Fre­de­riks­berg. Li­ge si­den Bjar­ne skrev un­der med Val­gren, har vi vidst, at han har po­ten­ti­a­le ALT OM DEN DAN­SKE SEJRHERRE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.