’Jeg ved jo godt, at der er en ri­si­ko for, at jeg ik­ke har li­ge så man­ge år til­ba­ge som an­dre på min al­der’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

så run­de for­lø­bet af,« si­ger bag­spil­le­ren, før han åb­ner for, hvor­dan lym­fe­kra­ef­ten har sat si­ne fy­si­ske spor.

»Jeg måt­te igen­nem fem biop­si­er, før de hav­de no­get brug­bart at un­der­sø­ge og fast­slå en di­ag­no­se ud fra. Så de gik to gan­ge ind ved bryst­be­net og tre gan­ge ind i si­den, og der er ble­vet skub­bet lidt til nog­le ri­b­ben, og det kan jeg godt ma­er­ke, for det er sgu ret ømt. Mi­ne mu­skel­fi­bre er smadre­de, og mit im­mun­for­svar er i bund. Min hud er smadret, for­di al­le hud­cel­ler er skif­tet ud. Jeg har ner­ve- og fø­le­for­styr­rel­ser rundt om i krop­pen, og nog­le gan­ge, når jeg buk­ker mig ned, bli­ver jeg me­get svim­mel, for­di jeg fik tre blod­prop­per un­der­vejs i for­lø­bet, og der­for ta­ger jeg og­så en blod­for­tyn­den­de me­di­cin. Så der er en hel del at slås med, men jeg gi­der ik­ke pi­be over det,« si­ger Svens­son, som ik­ke me­ner, at hans ska­van­ker er me­get va­er­re end det, an­dre hånd­bold­spil­le­re slås med. In­gen med­li­den­hed »Hvis du ser på nog­le af de an­dre dren­ge, så har de haft dis­kuspro­lap­ser, smadre­de knae, bra­ek­ke­de na­e­ser, må­l­ma­end har haft hjer­ne­rystel­ser, nog­le har ri­b­ben, som tryk­ker mod de­res lun­ger, for­di de har få­et så man­ge slag… I det sto­re he­le er det sta­dig små­ting, jeg slås med, og det vil jeg ik­ke pi­be over nu. Men hvis det vi­ser sig, at min krop ik­ke er i stand til at kom­me til­ba­ge på et højt ni­veau, hvor jeg kan spil­le hånd­bold og gø­re en for­skel for mit hold, så vil jeg til­la­de mig at pi­be,« si­ger Svens­son.

Men med­li­den­hed vil han un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der ha­ve nu. Tin­ge­ne skal va­e­re, som de ple­jer, for det er det ud­gangs­punkt, han selv har for at ven­de til­ba­ge til hånd­bold­ba­nen.

»Der er ik­ke no­gen, der skal ha­ve ondt af mig, ta­ge hen­syn til mig el­ler sy­nes, det er synd for mig. For jeg kom­mer til at gå li­ge så hårdt ef­ter at ram­me dem hårdt fy­sisk in­de på ba­nen, som jeg al­tid har gjort, og jeg kom­mer til at gå li­ge så hårdt ef­ter at vin­de, som jeg al­tid har gjort. Sådan skal det va­e­re.«

Og Da­ni­el Svens­son har al­le­re­de sat sig et klart mål for, hvor­når han igen skal i kamp i den grøn­ne trøje og va­e­re på et højt ni­veau. Det kan umid­del­bart ly­der op­ti­mi­stisk, men Svens­son tror fuldt og fast på, at han er klar til at ta­ge den grøn­ne Skjer­n­trø­je over ho­ve­d­et, når ve­stjy­der­ne åb­ner her­re­liga­en 14. sep­tem­ber.

»For­ri­ge mandag slut­te­de strå­lin­gen,

SYGDOMSFORLØBET SÅ­LE­DES HAR DA­NI­EL SVENSSONS SYGDOMSFORLØB VA­E­RET: Ef­ter et la­en­ge­re sygdomsforløb får Da­ni­el Svens­son i for­å­ret i 2013 kon­sta­te­ret Hod­g­kins Lym­fom, da han spil­ler for ty­ske Tus N-Lüb­becke 5. juli 2013 bli­ver han ra­sk­meldt af de ty­ske la­e­ger. 4. ok­to­ber 2013 gør han co­me­ba­ck på hånd­bold­ba­nen for sin nye klub Skjern. 1. fe­bru­ar 2016 bli­ver Da­ni­el Svens­son sy­ge­meldt med mi­stan­ke om et til­bage­fald. 16. marts 2016 bli­ver mi­stan­ken be­kra­ef­tet - han er ramt af NonHod­g­kins Lym­fom. 18. juli 2016 af­slut­ter han sin sid­ste strå­le­be­hand­ling. 25. juli 2016 tra­e­ner Svens­son igen med i Skjern. så hav­de jeg en uge i som­mer­hus med min ka­e­re­ste og min fa­mi­lie til li­ge at slap­pe af og kom­me ned på jor­den. Og så be­gynd­te jeg så i man­dags. Det kan godt va­e­re, no­gen sy­nes, det er hur­tigt at be­gyn­de tra­e­nin­gen igen, men jeg ta­enk­te ba­re ’jo hur­ti­ge­re, jo bed­re’. Jeg fø­ler jo, at jeg har haft et halvt år fri fra hånd­bol­den. Ik­ke at det har va­e­ret en fe­rie… men ind­til an­det er mod­be­vist, går jeg sta­dig ef­ter at va­e­re med i nog­le af tra­e­nings­kam­pe­ne, og jeg reg­ner med at va­e­re klar til før­ste tur­ne­rings­kamp og kun­ne gø­re en for­skel for mit hold der,« si­ger Da­ni­el Svens­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.