En kamp i Kes­sler-klas­sen

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

EM-TITEL PÅ SPIL der har ud­vik­let sig til en rig­tig bok­se­by de se­ne­ste år i Team Sau­er­land-re­gi. Selv gla­e­der Den­nis Ceylan sig til at kun­ne sco­re en af de helt sto­re tit­ler i sin va­egt­klas­se.

»Der er man­ge af de an­dre (dan­ske bok­se­re, red,), som har tit­ler. Men det er in­ter­con­ti­nen­tale tit­ler og sådan no­get. For at va­e­re ae­r­lig ken­der jeg in­tet til al­le de der tit­ler. Jeg sy­nes ba­re, at det er fedt, at der nu en­de­lig er no­get på spil for mig,« si­ger han til BT og hen­ty­der til de tit­ler, som ek­sem­pel­vis kol­le­ga­er­ne Pa­tri­ck og Mi­cki Ni­el­sen har vun­det.

Alt­så tit­ler, som nu nok er no­get va­erd, men ik­ke er blandt de stør­ste og vig­ti­ge af slagsen i pro­fes­sio­nel boks­ning.

»I nog­le af mi­ne tid­li­ge­re kam­pe har de (Team Sau­er­land, red.) godt vil­let gø­re det til in­ter­con­ti­nen­tale ti­telkam­pe, men kam­pen bli­ver jo ik­ke sva­e­re­re for mig, for­di der kom­mer et ba­el­te på spil. Og så har de valgt ba­re la­de det va­e­re en al­min­de­lig kamp,« si­ger Den­nis Ceylan. Helt åben kamp Kam­pen mod en­gel­ske Ry­an Walsh er på for­hånd helt åben. Den­nis Ceylan har va­e­ret ude med en ska­de si­den de­cem­ber sid­ste år, og EM-op­gø­ret bli­ver hans co­me­ba­ck i rin­gen.

Mod­stan­de­ren Ry­an Walsh har kun et en­kelt ne­der­lag på re­kord­li­sten, der ta­el­ler 23 sej­re i 24 kam­pe. Ne­der­la­get kom på po­int mod den en­gel­ske su­per­stjer­ne og ver­dens­me­ster hos IBF, Lee Sel­by. Si­den har Ry­an Walsh haft fle­re hår­de kam­pe, og han er pt. in­de­ha­ver af den en­gel­ske titel i fjer­va­egt. Så alt i alt en far­lig mand for Den­nis Ceylan, der kan få brug for for­de­len af at va­e­re på hjem­me­ba­ne i kam­pen.

Men selv om Den­nis Ceylan har va­e­ret ska­det i lang tid, er han ik­ke be­kym­ret for sin kamp­form.

»Jeg ser frem til kam­pen og tra­e­ner hårdt. Al­le­re­de nu er min tra­e­ner uro­lig for, at jeg kom­mer i for god form for tid­ligt, for­di jeg li­ge si­den min ope­ra­tion har styr­ke­tra­e­net og lø­be­tra­e­net. Jeg har ik­ke slå­et så me­get, men det har va­e­ret for at skå­ne min hånd,« si­ger han.

Lyk­kes det Den­nis Ceylan at ta­ge EM-tit­len, pla­ce­rer han sig på top­pen af det dan­ske bok­se­hie­rar­ki, der si­den Mik­kel Kes­slers far­vel har til­hørt Pa­tri­ck Ni­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.