Dansk gol­f­kvin­de sig­ter mod OL-me­dal­je

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

ME­DAL­JE-DRØM­ME Ef­ter sit blot an­det år på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour blev den dan­ske gol­f­kvin­de Ni­co­le Broch Lar­sen sid­ste år kå­ret til Årets Spil­ler. I for­å­ret har de go­de re­sul­ta­ter ik­ke helt kun­net mat­che sid­ste års, og den 23-åri­ge gol­f­spil­ler fra Hil­le­rød er i øje­blik­ket num­mer 13 på tou­ren, som hun end­te tred­je­bedst på sid­ste år.

Ni­co­le Broch Lar­sen hå­ber dog på, at hun kan le­ve­re et godt re­sul­tat, når hun 17. au­gust ta­ger hul på golf­tur­ne­rin­gen ved OL i Rio.

»Det kom­mer me­get an på, hvor­dan jeg selv pra­este­rer, men jeg ved, at hvis jeg pra­este­rer mit bed­ste, kan jeg godt spil­le med om me­dal­jer,« si­ger Ni­co­le Broch Lar­sen og fort­sa­et­ter:

»Men det har ik­ke va­e­ret en dans på ro­ser i år. Jeg bøv­ler lidt med nog­le ting, men jeg sy­nes, at jeg er på vej i den rig­ti­ge ret­ning, så for­hå­bent­lig kan jeg ram­me en god uge.«

»Man­ge af dem for­an mig på rang­li­sten bli­ver sor­te­ret fra til OL, for­di hvert land kun må ha­ve et be­stemt an­tal med. På den må­de er fel­tet sva­ge­re el­ler dår­li­ge­re til OL, så man kan si­ge, at chan­cer­ne er bed­re,« si­ger hun.

Dan­ske­ren run­de­de tid­li­ge­re på året top-70 på ver­dens­rang­li­sten, men er i øje­blik­ket num­mer 85. Hun er den bedst pla­ce­re­de dan­ske kvin­de på li­sten, hvil­ket sik­re­de hen­de en OL-plads sam­men med Nan­na Ko­er­stz Mad­sen, der lig­ger num­mer 109. Går fremad Ni­co­le Broch Lar­sen er net­op nu i gang med ma­jor-tur­ne­rin­gen Bri­tish Open, og i be­gyn­del­sen af juli fik hun en 38.-plads ved ma­joren US Open.

»US Open var helt klart et step i den rig­ti­ge ret­ning. Jeg var rig­tig til­freds med ud­vik­lin­gen i stort set al­le aspek­ter af mit spil. Jeg føl­te mig bed­re til­pas på ba­nen og hav­de et godt sam­ar­bej­de med min cad­die. Det he­le spil­le­de ba­re lidt bed­re,« si­ger Ni­co­le Broch Lar­sen.

Det er før­ste gang si­den 1904, at golf er på OL-pro­gram­met, og Ni­co­le Broch Lar­sen gla­e­der sig til at spil­le med i le­ge­ne for før­ste gang. I Rio skal hun bo i OL-by­en sam­men med de an­dre dan­ske at­le­ter.

»Jeg op­le­ver selv, at jeg er ri­me­ligt so­ci­alt an­lagt, så for mig kom­mer det til at gi­ve et boost. Jeg el­sker at spil­le hold­t­ur­ne­rin­ger, selv om der ik­ke er så man­ge af dem i golf.«

»Jeg gla­e­der mig til at va­e­re sam­men med de an­dre at­le­ter, la­e­re dem at ken­de og va­e­re en del af no­get stør­re, si­ger den nord­s­ja­el­land­ske gol­f­spil­ler.

Det er dog langt fra al­le de bed­ste gol­f­spil­le­re, der la­eg­ger vej­en for­bi Rio i år. Blandt kvin­der­ne har der na­e­sten ik­ke va­e­ret no­gen af­bud, men på her­re­si­den har halv­de­len af spil­ler­ne i ver­dens top 10 meldt fra.

De fle­ste la­eg­ger zi­ka til grund for af­bud­det, men den fryg­te­de zi­kavirus be­kym­rer ik­ke OL-gol­f­spil­le­ren.

»Jeg ta­en­ker egent­lig, at det for nog­le af dem er en dår­lig und­skyld­ning, for­di der ik­ke er pen­ge med i OL, og så kan de få en pau­se. Der er man­ge sto­re tur­ne­rin­ger li­ge her om­kring OL, så man­ge af dem har brug for et bre­ak,« si­ger hun.

Ef­ter OL ven­ter der fle­re tur­ne­rin­ger på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour, men den dan­ske gol­f­stjer­ne sig­ter og­så mod USA og den ame­ri­kan­ske LPGA Tour, hvor tur­ne­rin­ger­ne er stør­re, og spil­ler­ne er bed­re. Kva­li­fi­ka­tio­nen til LPGA Tou­ren af­gø­res i de­cem­ber.

NI­CO­LE BROCH LAR­SEN Navn: Ni­co­le Broch Lar­sen Født: 14. maj 1993 (23 år) Blev pro­fes­sio­nel gol­f­spil­ler i 2013 Blev kå­ret til Årets Spil­ler på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour i 2015 Slut­pla­ce­ring ved La­di­es Eu­ro­pe­an Tour: 2015: 3 2014: 29 Ud­valg­te re­sul­ta­ter på La­di­es Eu­ro­pe­an Tour: Tred­je­plads ved RACV La­di­es Ma­sters i 2016 Vin­der af Hels­ing­borg Open i 2015 An­den­plads ved Pil­sen Golf Ma­sters i 2015 Tred­je­plads ved Bu­i­ck Cham­pions­hip i 2015 Hun har des­u­den spil­let fle­re ma­jors. Se­ne­st blev hun num­mer 38 ved US Open i juli.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.