Ham sven­ske­ren kø­rer må­ske nok Vol­vo, men ik­ke nød­ven­dig­vis en V70er...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DE LANDEDE I pri­vat­chart­ret fly ude midt på He­den en kold vin­ter­dag for et halvt års tid si­den. Dyrt be­tal­te ver­dens­stjer­ner langt va­ek fra el­lers hjem­me­van­te Cham­pions Le­ague-sta­dio­ner og blot en ti­mes luft­linje fra egen im­po­ne­ren­de hjem­me­ba­ne, Old Traf­ford. Af­te­nen der­på rej­ste de yd­my­ge­de hjem fra Her­ning. Med et nok så sen­sa­tio­nelt 2-1-ne­der­lag til et hold, der i sam­let flok og bund­linje end ik­ke nå­e­de Man­che­ster Uni­ted­tra­e­ne­rens løn til so­k­ke­hol­der­ne.

Tra­e­ne­ren var egent­lig for la­engst sendt på po­r­ten på de in­dre be­sty­rel­ses­linjer, men den af­ten ce­men­te­re­de han end­nu en­gang en ufor­må­en til at mo­del­le­re mil­li­o­ner på mil­li­o­ner i fod­bold­ben til den slag­kraf­ti­ge mil­li­ard­for­ret­ning, han el­lers hav­de va­e­ret ud­ta­enkt til at skul­le gen­rej­se i sport­s­lig for­stand. For­di den sport­s­li­ge gen­nem­slags­kraft et langt styk­ke hen ad vej­en er ud­slags­gi­ven­de for den kom­merci­el­le dit­to. Og egent­lig og­så omvendt, for den der cen­tri­fu­gal­kraft af po­int og pen­ge er alt om at gø­re for at hol­de for­ret­nin­gen i va­ekst. HANS AFLØSER VAR an­gi­ve­ligt og­så på plads, men holdt sig af go­de grun­de i bag­grun­den, mens han gjor­de sig tan­ker om den kom­men­de sa­e­son. Der igen i eu­ro­pa­ei­sk for­stand skal ud­spil­le sig ne­de ta­ber­nes Eu­ro­pa Cup­tur­ne­ring, som man en­gang ti­tu­le­re­de den. I mo­der­ne Premier Le­ague-sam­men­ha­eng na­er­me­re en klods om be­net, men al­le­re­de på pa­pi­ret fy­re­de Lou­is van Gaal for­må­e­de trods alt ik­ke at for­plum­re pro­jek­tet så til­pas me­get, at pla­ce­rin­gen i liga­en end ik­ke rak­te til Eu­ro­pa Le­ague. Han fik da og­så vendt det fors­ma­e­de­li­ge re­sul­tat i den dan­ske provins til en 5-1-sejr i re­tur­kam­pen, men den dan­ske sejr på He­den vil for ef­ter­ti­den stå som et ud­råb­s­tegn i et års­regn­skab og be­vi­set for, at pen­ge ej hel­ler i fod­bold er alt. OG SÅ AL­LI­GE­VEL. For af­lø­se­ren skul­le selv­føl­ge­lig ha­ve end­nu me­re i løn, og for at kun­ne le­ve op til end­nu et for­vent­nings­nøk, var det José Mourin­ho magt­på­lig­gen­de at kø­be end­nu dy­re­re ind. Ham sven­ske­ren kø­rer må­ske nok Vol­vo, men ik­ke nød­ven­dig­vis en V70’er, og han ha­el­der guld­mønt­er på tan­ken. Så var der en pe­bret for­svars­spil­ler, de fa­er­re­ste over 40 ken­der nav­net på. Nå ja, han har og­så smidt en ot­te-ti mand ud af vag­ten. Og af al­le, sel­ve­ste Ry­an Gig­gs.

Al­ler­mest be­ma­er­kel­ses­va­er­digt na­tur­lig­vis den fo­re­stå­en­de un­der­skrift fra ver­dens kom­men­de dy­re­ste spil­ler. En 23-årig gut fra Ju­ven­tus, som i øv­rigt på for­ven­tet ef­ter­be­vil­ling al­le­re­de har brugt en god sum af ind­ta­eg­ten på en halv­gam­mel an­gri­ber i Na­po­li, Gon­za­lo Hi­gu­ain, der sprin­ger op på ska­la­en som fjer­de­dy­re­ste i ver­dens­hi­sto­ri­en, når Paul Pogba el­lers har skre­vet un­der med Uni­ted. Hi­gu­ain var i øv­rigt og­så in­vol­ve­ret i et par kam­pe mod FC Midtjyl­land i sid­ste sa­e­son. Alt imens først­na­evn­te alt­så pas­se­rer bå­de Cri­sti­a­no Ro­nal­do og Ga­reth Ba­le i over­gangs­sum. POGBA KAN SÅMAEND, hvis el­lers re­sul­ta­ter­ne fla­sker sig, og­så få sig en tur på He­den i ef­ter­å­rets løb, hvis FCM og Uni­ted ry­ger ind i hin­an­den i grup­pe­spil­let el­ler en se­ne­re kno­ck­out-kamp. Og her skal vi op i he­le fi­re gan­ge bud­get­tet for he­le FC Midtjyl­land-trup­pen. Alt­så, ik­ke i en di­rek­te sam­men­lig­ning med Paul Pogba, men med ho­nora­ret for Uni­ted­s­kif­tet til Pog­bas - agent.

blogs.bt.dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.