An­non­cer:

BT - - INDHOLD -

I 1988 fik Lis Omø Ole­sen kon­sta­te­ret kra­eft. La­e­ger­ne var ik­ke op­ti­mi­sti­ske og kun­ne ik­ke love, at hun vil­le over­le­ve. Det gjor­de hun. Men i 2004 var den gal igen. Og igen. Og... Fem gan­ge er kra­ef­ten gå­et til an­greb ot­te for­skel­li­ge ste­der i hen­des krop. Hun er ble­vet ope­re­ret ad­skil­li­ge gan­ge, har få­et fjer­net or­ga­ner og va­e­ret gen­nem bå­de ke­mo­te­ra­pi og strå­le­be­hand­ling. Fle­re gan­ge har la­e­ger­ne stil­let hen­de en døds­dom i ud­sigt. Men i den­ne uge de­ler Lis Omø Ole­sen en hem­me­lig­hed med BT We­e­kends la­e­se­re. »Jeg er glad for, at jeg fik kra­eft,« si­ger hun – vel­vi­den­de, at det kan ly­de me­get ma­er­ke­ligt i de fle­stes ører. Men Lis, der i dag er 75 år, er født i en tid, hvor pa­e­ne pi­ger ik­ke hav­de me­get at skul­le ha­ve sagt. Hun gjor­de – først som hen­des far og se­ne­re som hen­des mand sag­de – og i hvert fald al­tid dét, som om­ver­de­nen for­ven­te­de. Ind­til den dag hun blev syg. Fra den dag har hun gjort, hvad hun har lyst til. Kra­ef­ten har gjort hen­de til en ’po­si­tiv egoist’ – og dét er hun tak­nem­me­lig for. Mød Lis Omø Ole­sen i den­ne ugens ma­ga­sin – hen­de kan man kun bli­ve i godt hu­mør af. Go’ for­nø­jel­se Tlf: 33757500

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.