Med som­me­rens vi­ta­mi­ner S

BT - - SLANK -

We­e­kend - 30.07.2016 en­som­me­rens ud­valg af frugt og grønt kan få di­ne lag­re af vi­ta­mi­ner og mi­ne­ra­ler fyldt helt op, og det er vig­tigt - for mang­ler du blot ét na­e­rings­stof, kan du fak­tisk bli­ve syg.

Vi­ta­mi­ner har for­skel­li­ge funk­tio­ner i vo­res krop, bl.a. er de med til at dan­ne en­zy­mer, der ned­bry­der og for­dø­jer vo­res mad, de dan­ner hor­moner og hol­der krop­pen samt im­mun­sy­ste­met sun­de. Når krop­pens cel­ler får al­le de nød­ven­di­ge na­e­rings­stof­fer, kan vi und­gå man­ge syg­dom­me, men og­så over­va­egt.

Hvis du som de fle­ste men­ne­sker spi­ser mest var­me­be­hand­let mad, er det ik­ke sik­kert, at du får al­le na­e­rings­stof­fer, du har be­hov for. For var­men for­dam­per en del af dem.

Må­ske ken­der du det med, at du egent­lig har spist ri­ge­ligt til mid­dag, men et par ti­mer ef­ter er du sul­ten igen? Må­ske har du spist en stor po­r­tion pas­ta med kødsau­ce kl. 18, og al­le­re­de kl. 20 er du igen sul­ten og har ’hul i ma­ven’. Hvor­dan det kan va­e­re?

For­kla­rin­gen er, at der ik­ke er ret man­ge vi­ta­mi­ner i den­ne ty­pe mad. Der­for får du lyst til at spi­se stør­re po­r­tio­ner for at få da­ek­ket di­ne na­e­rings­be­hov.

Men det er ik­ke kun ma­eng­den af mad, der af­gør vo­res ma­et­heds­for­nem­mel­se. Det er og­så kva­li­te­ten af de na­e­rings­stof­fer, der er til­ba­ge i ma­den, der af­gør, om vi bli­ver ma­et­te el­ler ej.

To ty­per vi­ta­mi­ner

Der fin­des to ty­per af vi­ta­mi­ner: De vandop­lø­se­li­ge som B- og C-vi­ta­mi­ner og de fedt­op­lø­se­li­ge som A-, D-, E- og K-vi­ta­mi­ner. Vi skal ha­ve beg­ge ty­per - og helst hver dag.

Får vi for man­ge af de fedt­op­lø­se­li­ge, kan de depo­ne­res i krop­pen. Får vi for man­ge af de vandop­lø­se­li­ge, bli­ver de ud­skilt via uri­nen.

Så la­en­ge vi får vo­res vi­ta­mi­ner gen­nem ma­den, kan vi ik­ke få for man­ge vi­ta­mi­ner. Men hvis vi spi­ser kost­tilskud, kan vi få for man­ge men der skal dog ret sto­re ma­eng­der til.

Vi­ta­mi­ner gen­nem ma­den bli­ver for­dø­jet, når der er fedt i må­l­ti­det - og det er der stort set al­tid. Der­for be­hø­ver vi ik­ke at ta­en­ke så me­get over, om vi får vo­res vi­ta­mi­ner.

Kost­tilskud

Når vi spi­ser kost­tilskud, f.eks. Avi­ta­min – som et iso­le­ret til­skud og ik­ke i en kom­bi­na­tionspil­le, hvor der er an­dre vi­ta­mi­ner, mi­ne­ra­ler og mu­lig­vis fedt­sy­rer, så bør vi ta­ge det i for­bin­del­se med et må­l­tid for at va­e­re sik­re på, at vi­ta­mi­net bli­ver op­ta­get. Det sam­me ga­el­der de an­dre fedt­op­lø­se­li­ge vi­ta­mi­ner.

Da vi of­te spi­ser frugt, der er mod­net på vej her­til via gas­ser un­der trans­por­ten fra fjer­ne lan­de, er der fle­re vi­ta­mi­ner, der ik­ke bli­ver ud­vik­let i frug­ter­ne, idet de ik­ke er mod­net na­tur­ligt via so­lens strå­ler. Der­for kan det va­e­re en for­del at spi­se lo­kalt frugt og grønt.

Når det ga­el­der kost­tils­skud, kan det be­ta­le sig at va­el­ge or­ga­ni­ske til­skud, der er frem­stil­let na­tur­ligt af ur­ter, rød­der, plan­ter, frug­ter, ud­tra­ek af grønt­sa­ger med me­re. Va­elg ik­ke syn­te­ti­ske pro­duk­ter, for kun ca. 60 pct. af dem bli­ver op­ta­get, hvor­i­mod 95 pct. af de or­ga­ni­ske bli­ver op­ta­get i krop­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.