Fred, ro og god tid tra­ek­ker

Vi sav­ner fred, na­tur og råd til at hol­de fri, forta­el­ler eks­per­ter. Der­for bli­ver ’ud­kan­ten’ me­re at­trak­tiv, og min­dre by­er ser al­le­re­de nu en ly­se­re frem­tid med nyt liv i form af fle­re til­flyt­te­re

BT - - TEMA -

Han­ne Wit­tor­ff Tan­vig, der i man­ge år har for­sket i yder­om­rå­der­nes ud­for­drin­ger

Hun af­li­ver myten om døden i ud­kan­ten:

»Myten om mas­siv fr­af­lyt­ning hol­der sim­pelt­hen ik­ke la­en­ge­re. De ne­ga­ti­ve tal skyl­des i man­ge til­fa­el­de, at der bor man­ge aeldre, som går bort, og at der fø­des for få ude i yder­om­rå­der­ne. Men rent flyt­te­sta­ti­stisk flyt­ter der fle­re ind i ud­kantskom­mu­ner­ne end ud af dem,« si­ger Han­ne Wit­tor­ff Tan­vig og til­fø­jer, at og­så Born­holm i øst og Ring­kjø­bing-Skjern i vest er godt på vej frem.

Nye ide­er og ener­gi

Og så er der smør­hul­ler­ne med sto­re her­lig­heds­va­er­di­er som La­e­sø, Fur og AErø, der al­le har op­ad­gå­en­de kur­ver på grund af be­folk­nings­ud­skift­ning.

»Ny be­folk­ning på øen be­ty­der bå­de nyt blod, men og­så nye res­sour­cer, ide­er, ener­gi og der­af of­te fle­re pen­ge, som og­så for­bru­ges lo­kalt, og der­af blandt an­det en sti­gen­de bo­lig­stan­dard. Så til­flyt­ter­nes res­sour­cer gi­ver en selv­for­sta­er­ken­de ud­vik­ling.«

Og vi har ik­ke set top­pen af tran­gen til ud­flyt-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.