Det skal du over­ve­je, in­den du flyt­ter ud

BT - - TEMA -

• 1. Er hu­set FOR bil­ligt? • Hu­se i yder­om­rå­der er tit me­get bil­li­ge. Men er der en grund til, at de f.eks. er ek­stremt bil­li­ge? • Tal med lo­ka­le med kend­skab til bo­lig­mar­ke­det – og over­vej må­ske at flyt­te i en le­je­bo­lig i før­ste om­gang. • 2. Hvad skal over­skud­det gå til? • Hel­dig­vis er det bil­li­ge­re at bo i yder­om­rå­der­ne, så plan­la­eg hvad I skal bru­ge det må­ned­li­ge over­skud til. En ek­stra bil må­ske, så I beg­ge kan kom­me rundt? Fle­re fri­tidsak­ti­vi­te­ter? Op­ret­te virk­som­hed? Rej­se me­re? • 3. Kan du få job? • Nog­le fag­grup­per har sva­e­re­re ved at få job i yder­om­rå­der­ne må­ske pga. ud­dan­nel­ses­ni­veau­et, el­ler for­di der er man­ge om bud­det. Tal med kom­mu­nen el­ler den lo­ka­le til­flyt­nings­kon­su­lent om det. • Flyt først når du el­ler din part­ner har få­et ar­bej­de. Sa­et da hårdt ind på at få hja­elp lo­kalt til at skaf­fe job til den af jer, der ik­ke har end­nu. Bri­ster ud­kants­drøm­men for den uden job, gør den det og­så for den med job. • 4. Er du klar til in­te­gra­tion? • Når du er ny i et lo­ka­l­om­rå­de, skal du in­te­gre­res – og det kra­e­ver me­get ar­bej­de og en­ga­ge­ment af dig selv. Du skal va­e­re vil­lig til at op­sø­ge net­va­erk, for­e­nin­ger, la­ve fri­vil­ligt ar­bej­de og så vi­de­re. • In­gen står klar med åb­ne ar­me. Byd selv ind – så bli­ver du sand­syn­lig­vis budt vel­kom­men in­den­for.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.