D

BT - - TEMA -

et lys­ner i ud­kants­dan­mark. End­nu kan man­ge min­dre sam­fund ik­ke bryste sig af flot­te, grøn­ne ind­byg­ger­tal i eks­plo­siv va­ekst. men min­dre kan og­så gø­re det. For det går fremad. Fle­re ste­der er der en po­si­tiv ud­vik­ling i gang, hvor for­skel­len på an­tal­let af fra- og til­flyt­te­re bli­ver min­dre og min­dre ne­ga­tiv. El­ler sagt på en an­den må­de: ind­byg­ger­tal­let fal­der ik­ke helt så dra­stisk der­u­de, som det har gjort, for fle­re flyt­ter der­til. Og det er der en god grund til.

Ud­vik­ling er et ud­tryk for et sti­gen­de øn­ske om at flyt­te ud, hvor der er ro på, hvor der er højt til him­len, og hvor der er tid, råd og plads til at ny­de na­tu­ren, vur­de­rer fle­re eks­per­ter.

»Kom­mu­ner som Ods­her­red, Vor­ding­borg, Guld­borgs­und, Faa­borg-Midt­fyn, Nord­djurs og fle­re an­dre har sta­ti­stisk set al­le haft en sam­let be­folk­nings­til­ba­ge­gang, men de har få­et fle­re nye ind­byg­ge­re ind over kom­mu­ne­gra­en­sen, end de har af­le­ve­ret den an­den vej,« for­kla­rer se­ni­o­r­for­sker ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet We­e­kend - 30.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.