K

BT - - TEMA -

im og Pia Grøn Han­sen samt dat­te­ren Ka­tri­ne på 5 år flyt­te­de i maj 2016 fra Aal­borg til Ring­kø­bing – en be­slut­ning, fa­mi­li­en på in­gen må­de har fortr­udt.

»Vi hav­de lyst til at få me­re fa­mi­lie­tid, at få sam­let os me­re om os selv, kan du si­ge. I by­en er man al­tid travl med man­ge ting, der er man­ge til­bud al­tid. Og der­for hav­de vi et øn­ske om at flyt­te her­ud. Der­for søg­te jeg job her­u­de, og da jeg fik det, ryk­ke­de vi al­le tre. Jeg har tid­li­ge­re pend­let fra Aal­borg til Hjør­ring for at ar­bej­de, og så me­get spild­tid i en bil gi­der in­gen af os,« forta­el­ler Kim Grøn Han­sen.

Den stør­ste for­an­dring er tid, ri­ge­ligt af den. Men og­så et me­re selv­føl­ge­ligt og ik­ke så ak­ti­vi­tets­bå­ret samva­er, forta­el­ler Kim Grøn Han­sen, der nu er an­sat som køb­stads­chef i Ring­kø­bing. I dag har han tid til at hen­te og brin­ge og le­ge med dat­te­ren Ka­tri­ne in­den mø­de­r­ne om af­te­nen. Tid­li­ge­re var de­res tid sam­men of­te lidt forj­a­get, for­di hans tid var spar­som. Men det har aen­dret sig fuld­sta­en­dig:

»Vi er ba­re, når vi er sam­men. Og det er ut­ro­lig rart.«

Og­så kom­mu­nens job­ga­ran­ti har fa­mi­li­en kun­net ma­er­ke ef­fek­ten af.

»Da min ko­ne Pia send­te sit cv til bosa­et­nings­kon­su­len­ten, be­gynd­te job­til­bud­de­ne at va­el­te ind. Det var rart og fik os til at fø­le os me­get vel­kom­ne. Og det er lidt den ånd, der er her­u­de. Man ka­em­per for, at tin­ge­ne skal fun­ge­re og bli­ve go­de. Her er vir­ke­lig holdånd i lo­kal­mil­jø­et – og al­les res­sour­cer ta­el­ler. Og det er fan­ta­stisk at va­e­re en del af.« We­e­kend - 30.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.