M

BT - - TEMA -

ei­ling W. Han­sen og hen­des mand Mar­tin Han­sen samt bør­ne­ne Mik­kel på 5 år & Mat­hi­as på 7 år flyt­ter fra Vi­by Sja­el­land uden for Roskil­de til Ib­s­ker ved Sva­ne­ke på Born­holm.

Net­op nu står de midt i flyt­te­kas­ser, lo­gi­stik og en gam­mel gård, de har købt for en for­nuf­tig pris.

»Vi gla­e­der os sådan. Vi var og­så gla­de for vo­res hus i Vi­by Sja­el­land, men vi har va­e­ret på fe­rie her­ov­re på Born­holm de sid­ste man­ge som­re og el­sker den ro, her er. Det er som om, der fal­der en ro over vo­res fa­mi­lie, når vi kø­rer af fa­er­gen. Og den ro og det na­e­re samva­er vil vi ger­ne ha­ve hver dag.«

Som selv­sta­en­dig tøm­rer har Mar­tin Han­sen he­le Sja­el­land som ar­bejds­plads, og­så Mei­ling W. Han­sen er vant til at kø­re me­get, da hun er ved at fa­er­dig­gø­re en sosu-ud­dan­nel­se i Roskil­de . Men da bør­ne­ne er li­ge knap i sko­le­al­de­ren, skul­le det va­e­re nu, hvis ø-drøm­men skul­le prø­ves af:

»Jeg rin­ge­de til kom­mu­nen, in­den vi tog be­slut­nin­gen om at sprin­ge ud i det her even­tyr, og de gav mig num­me­ret til til­flyt­ter­kon­su­len­ten Ru­ne Holm, der hjalp mig ved at be­sva­rer al­le mi­ne spørgs­mål. Han sag­de end­da, at vi skul­le skyn­de os at kom­me, da de mang­ler folk med pri­ma­ert min mands fag­li­ge ev­ner. Og det er da dej­ligt at hø­re, selv­om min mand gla­e­der sig til me­re tid med bør­ne­ne,« forta­el­ler Mei­ling W. Han­sen og hå­ber, hun selv får mu­lig­hed for at la­e­se vi­de­re til sy­geple­jer­ske i Røn­ne.

»Og så skal vi til at sa­et­te vo­res nye gård i stand. Min mand kan la­ve me­get selv, så det skal nok gå. Og vi reg­ner beg­ge med at ar­bej­de min­dre, så vi får me­re tid sam­men som fa­mi­lie. Jeg gla­e­der mig isa­er til at la­e­re born­hol­mer­ne at ken­de – vi har få­et så man­ge po­si­ti­ve til­ken­de­gi­vel­ser, når vi har va­e­ret her­ov­re, så vi fø­ler os al­le­re­de vel­kom­ne,« slut­ter hun. We­e­kend - 30.07.2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.