T

BT - - 180° -

an­ker­ne om at le­ve frem­for at dø kom, da Lis Ole­sen sad i sit køk­ken en nat­te­ti­me i 1988. Hun hav­de for før­ste gang få­et kon­sta­te­ret kra­eft. Det var lym­fe­kra­eft, der sad i ma­ve­sa­ek­ken. La­e­ger­ne hav­de ik­ke kun­net love hen­de, at hun vil­le over­le­ve. »Jeg ta­enk­te det sam­me, som jeg har ta­enkt hver gang si­den. Jeg må kom­me igen­nem det, for det nyt­ter ik­ke no­get at la­eg­ge sig ned og tu­de over det,« hu­sker hun.

Den­gang i 1988 var kra­eft en for­holds­vis ny di­ag­no­se. Be­hand­lin­gen var ik­ke sy­ste­ma­ti­se­ret el­ler sa­er­ligt ef­fek­tiv, men va­erst af alt var, at det ik­ke var no­get, man tal­te om. Folk gik over på det an­det for­tov, når Lis Ole­sen gik tur i Hor­n­ba­ek, hvor hun bor den dag i dag.

I dag er det uden sin mand Bru­no, for han dø­de for et par må­ne­der si­den, og der­for er hun nu ale­ne i hu­set og ha­ven. Da BT We­e­kend fan­ger hen­de, er den 75-åri­ge even­ty­rer li­ge lan­det ef­ter et par da­ge i Ber­lin med ope­ra og bal­let på pro­gram­met.

»Det var en fan­ta­stisk tur. Men no­get af det sjove­ste var, at jeg på et tids­punkt li­ge skul­le spi­se frokost på et an­det ho­tel, og så skul­le jeg selv fin­de hjem. I ste­det for at ta­ge en al­min­de­lig taxa til­ba­ge til mit ho­tel tog jeg en cy­kel­taxa,« si­ger hun og slår en høj lat­ter op.

»Ta­enk, det stak­kels men­ne­ske kør­te Ber­lin rundt med mig i en cy­kel­taxa.«

Even­tyr på trods

Even­ty­ret i Ber­lin er blot det se­ne­ste af man­ge, for ska­eb­nen har la­ert Lis Ole­sen at gri­be en cy­kel­taxa – og an­dre op­le­vel­ser – når de kø­rer for­bi hen­de. Selv kra­ef­ten i 1988 blev til et lil­le even­tyr, for hver dag hen­te­de Lis Ole­sens ve­nin­de hen­de i Hor­n­ba­ek i bil. Og til to­ner­ne af El­vis Pres­leys mu­sik kør­te de til Fin­sen-In­sti­tut­tet i Kø­ben­havn, hvor Lis fik strå­ler og ke­mo, hvor­ef­ter ve­nin­der­ne tog i Il­lum og prø­ve­de hat­te og spi­ste frokost. Ke­de­ligt måt­te det ik­ke va­e­re at va­e­re syg – og­så selv om det var sva­ert at hol­de mo­det op­pe nog­le gan­ge.

Kra­eft­di­ag­no­sen fra 1988 var kun en fors­mag på, hvad der ven­te­de hen­de.

I 2004 var hun til ru­ti­ne­kon­trol. La­e­ger­ne fandt en stor svulst i høj­re ny­re.

»Prog­no­sen var ik­ke god, og la­e­ger­ne gav mig maks. fem år at le­ve i. Men det kom jeg og­så over,« si­ger Lis Ole­sen og tra­ek­ker på skul­dre­ne i dag, 12 år se­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.