BT - - SPAR DIG RIG -

Med den­ne me­to­de la­ver man et de­ci­de­ret ud­lej­nings­regn­skab. Det skal ik­ke sen­des til Skat, men det skal frem­la­eg­ges, hvis Skat øn­sker det. Ud­over le­je­ind­ta­eg­ten skal de be­løb, som le­je­re har be­talt for f.eks. el, gas, vand og slut­ren­gø­ring, ta­ges med. Sam­ti­dig kan man tra­ek­ke de drifts­ud­gif­ter, man selv har haft ved ud­lej­nin­gen, fra. Ved den regn­skabs­ma­es­si­ge me­to­de kan man og­så tra­ek­ke kom­mu­na­le ejen­doms­skat­ter fra for den del af året, hvor som­mer­hu­set har va­e­ret le­jet ud. • Den frø­ste mo­del er mest for­del­ag­tig, når ud­lej­nin­gen er kort, mens den regn­skabs­ma­es­si­ge me­to­de pas­ser bedst til la­en­ge­re pe­ri­o­der af ud­lej­ning. • Na­est ef­ter kør-selv-fe­rie er som­mer­hus­fe­rie den mest po­pu­la­e­re fe­ri­e­form blandt dan­sker­ne. 5 pct. af be­folk­nin­gen an­gi­ver, at de er ejer el­ler me­de­jer af et som­mer­hus, som de le­jer ud til an­dre.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.