N

BT - - DIG OG MIG -

år jeg mø­der par i min prak­sis, er der al­tid én, der er me­re util­freds end den an­den. Det er of­te og­så den part, der er bedst til at sa­et­te ord på, hvad ved­kom­men­de sy­nes, der mang­ler i for­hol­det. Na­er­va­er er som re­gel højt på li­sten, og der­for for­sø­ger de sig of­te med me­re ka­e­re­ste­tid, ro­man­ti­ske we­e­ken­der og fa­ste par-af­te­ner hver uge. Of­te på den util­fred­se parts ini­ti­a­tiv. Men der mang­ler sta­dig no­get. Når man bli­ver ved med at prø­ve at gø­re en ind­sats og følge de go­de råd, man får, og de ik­ke gi­ver det re­sul­tat, man øn­sker sig, er det nemt at kon­klu­de­re, at det så må va­e­re ’os’, der er no­get galt med. Men det er det ik­ke nød­ven­dig­vis.

Løs­nin­gen skal fin­des et helt an­det sted end i ’ple­je af par­for­hol­det’. Spørgs­må­let er jo, hvor­for plej­en af for­hol­det ik­ke la­en­ge­re kom­mer af sig selv.

Er det va­ner, der gør, at man fal­der sam­men på so­fa­en HVER af­ten med hver sin smartp­ho­ne el­ler tab­let, el­ler er det mang­len­de lyst til at ha­ve go­de stun­der sam­men?

For nog­le par er det. Men for rig­tig man­ge par er der no­get helt an­det i spil. Nem­lig at den ene part - el­ler må­ske end­da beg­ge to - har haft det rig­tig skidt, men ik­ke har sagt det højt.

Ser vi på vo­res ge­ne­rel­le psy­ki­ske til­stand i Dan­mark, er det ef­ter­hån­den en søl­le om­gang:

440.000 får or­di­ne­ret lyk­kepi­l­ler. Hver fem­te mand og hver tien­de kvin­de vi­ser tegn på al­ko­hol­pro­ble­mer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.