Af

BT - - NYHEDER -

Kil­de: Tal­le­ne er fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring FORKLARING

»Øst­ar­bej­der­ne ta­ger isa­er ufag­la­er­te job, og det be­ty­der, at de, der lig­ger på kan­ten af ar­bejds­mar­ke­det, får en me­get hård kon­kur­ren­ce fra øst­ar­bej­der­ne, hvor man­ge er me­get kva­li­fi­ce­re­de. Og nog­le af dem ta­ger ufag­la­er­te job, selv om de ik­ke selv er det,« si­ger Jan Ro­se Skak­sen.

En brand, der i uge­vis har ra­se­ret na­tu­r­om­rå­det Big Sur langs Ca­li­for­ni­ens le­gen­da­ri­ske Hig­hway One, har sand­syn­lig­vis kra­e­vet sit før­ste dødsof­fer. En mand, som kør­te en bul­l­dozer langs gra­en­sen til bran­den for at for­hin­dre il­den i at spre­de sig, er for­s­vun­det, og man fryg­ter, at han er om­kom­met.

Det er ik­ke kun san­ge­ren Lukas Gra­ham, der top­per in­ter­na­tio­na­le hit­lis­ter. San­ge­ren Mø har sam­men med den ca­na­di­ske ver­dens­stjer­ne Justin Bie­ber og det elek­tro­ni­ske mu­sik­fa­el­les­skab Ma­jor La­zer få­et stor suc­ces med num­me­ret ’Cold Wa­ter’, der nu lig­ger nr. 1 på den en­gel­ske Top 100-li­ste over ugens stør­ste san­ge.

I 2015 var an­tal­let 106.140, mens det i 2010 var 49.108, vi­ser tal fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring. I åre­ne der kom­mer vil fle­re ta­ge til Dan­mark for at ar­bej­de, vur­de­rer forsk­nings­chef ved Ro­ck­wool Fon­den Jan Ro­se Skak­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.