EKSPERT:

BT - - NYHEDER -

OVER­SKUD Det sti­gen­de an­tal øst­ar­bej­de­re bi­dra­ger po­si­tivt til den dan­ske øko­no­mi. Det vur­de­rer forsk­nings­chef ved Ro­ck­wool Fon­den, Jan Ro­se Skak­sen:

»Jeg tror, at når man ser på bund­linj­en, så er der for øko­no­mi­en som hel­hed en po­si­tiv på­virk­ning. Det er ik­ke som med flygt­nin­ge, som ik­ke er i ar­bej­de, og som tra­ek­ker på de of­fent­li­ge kas­ser. Øst­ar­bej­der­ne bi­dra­ger til de of­fent­li­ge kas­ser, og de ud­fyl­der et be­hov for ar­bejds­kraft, som virksomheder el­lers vil­le ha­ve sva­ert ved at få,« si­ger han. An­tal­let er fo­doblet

Tal fra Sty­rel­sen for Ar­bejds­mar­ked og Re­k­rut­te­ring vi­ser, at an­tal­let af øst­ar­bej­de­re si­den 2010 er me­re end for­doblet. Tal­le­ne vi­ser og­så, at øst­ar­bej­der­ne ta­ger ar­bej­de i fle­re for­skel­li­ge bran­cher.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.