Bo­ligsø­gen­de ri­si­ke­rer lang na­e­se

BT - - NYHEDER -

JAGTSAESON hvor de stu­de­ren­de i hø­je­re grad bor i an­dels­bo­li­ger, mens hver fjer­de stu­de­ren­de i Aal­borg er lyk­ke­des med at fin­de en stu­di­e­bo­lig:

»I Aal­borg har man vir­ke­lig va­e­ret go­de til at føl­ge med og gø­re plads til de un­ge,« si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen. Snyd og bed­rag Mang­len på stu­di­e­bo­li­ger ef­ter­la­der ik­ke ba­re de stu­de­ren­de uden tag over ho­ve­d­et. De ri­si­ke­rer og­så at få en lang na­e­se, når fal­ske ud­le­je­re fra­nar­rer de des­pe­ra­te bo­ligsø­ge­re pen­ge. Hvert år ved stu­di­estart ser Kø­ben­havns Po­li­ti der­for en stig­ning i an­mel­del­ser om bed­ra­ge­ri, hvor en falsk ud­le­jer f.eks. har bedt in­ter­es­se­re­de om at over­fø­re depo­si­tum til en uden­land­sk kon­to.

»Vi ser me­get snyd og bed­rag med ud­lej­nings­bo­li­ger, og for man­ge un­ge er det må­ske før­ste gang på bo­lig­mar­ke­det. Der­for kan det va­e­re godt, at man og­så som fora­el­der er kri­tisk,« si­ger Ann Le­h­mann Eri­ch­sen. De un­ge kan godt indstil­le sig på at skul­le le­je sig ind på et va­e­rel­se el­ler bo mid­ler­ti­digt fle­re ste­der AAL­BORG På aku-aal­borg.dk kan du fin­de kol­le­gie- og stu­di­e­bo­li­ger. Tag-over-ho­ve­d­et ga­ran­ti: Du er sik­ret et sted at bo i de før­ste tre må­ne­der, hvis du le­ver op til kra­ve­ne. ODENSE På stu­di­e­bo­lig-odense.dk kan du fin­de kol­le­gie- og stu­di­e­bo­li­ger. Tag-over-ho­ve­d­et ga­ran­ti: Du er sik­ret et sted at bo i de før­ste tre må­ne­der, hvis du le­ver op til kra­ve­ne. Skriv en per­son­lig an­søg­ning, så ud­le­je­ren kan se, hvor­for du ger­ne vil bo li­ge net­op dér. Det ga­el­der og­så op­slag på de so­ci­a­le me­di­er: skil dig ud. Ta­enk øko­no­misk, men det kan bli­ve nød­ven­digt at be­ta­le lidt me­re, end du hav­de reg­net med. Un­der­søg mu­lig­hed for bo­lig­støt­te på bor­ger.dk og over­vej et fri­tidsjob el­ler et stu­di­elån.

SOM FORA­EL­DER: Til­byd te­e­na­ge­va­e­rel­set. Det kan må­ske godt bru­ges nog­le år end­nu, hvis fora­el­dre­ne bor ta­et på ud­dan­nel­ses­ste­det. Lav fora­el­dre­køb, hvis I har råd. Hus­lej­en skal mat­che mar­ke­det, men man kan gi­ve sit barn op til 60.700 kro­ner år­ligt uden be­skat­ning. Et til­skud til en an­dels­lej­lig­hed kan gi­ve den stu­de­ren­de mu­lig­hed for selv at in­ve­ste­re i en lej­lig­hed. Ak­ti­ver dit net­va­erk. Må­ske du har en be­kendt, der godt vil­le le­je et va­e­rel­se ud til li­ge net­op dit barn, Gen­nem­gå le­je­kon­trak­ten sam­men med dit barn og tag med ud og kig på lej­lig­he­den (og ud­le­je­ren). DE STO­RE STUDIE-BY­ER KØ­BEN­HAVN På Find­bo­lig.nu og kol­le­gi­er­nes­kon­tor.dk kan du skri­ve dig på ven­te­li­ster til kol­le­gie- og ung­doms­bo­li­ger. In­gen bo­lig­ga­ran­ti: Bor du langt fra Kø­ben­havn, kan du skri­ve dig på Stu­di­estart­s­li­sten (find­bo­lig.nu) og kom­me for­an i bo­lig­kø­en. AAR­HUS På ung­doms­bo­ligaar­hus.dk kan du fin­de kol­le­gie- og stu­di­e­bo­li­ger. Bo­lig­ga­ran­ti: Hvis man skri­ver sig op, vil man som ny i by­en in­den for de før­ste seks må­ne­der bli­ve til­budt et sted at bo.

Indstil dig på, at al­le øn­sker ik­ke bli­ver op­fyldt. Du må må­ske ac­cep­te­re f.eks. en min­dre cen­tral pla­ce­ring el­ler en kort le­je­pe­ri­o­de. Be­gynd i god tid: Sa­et gang i bå­de so­ci­a­le me­di­er, bo­lig­por­ta­ler, ven­te­li­ster og sig det højt i dit net­va­erk. Og re­agér hur­tigt, når no­get duk­ker op. Søg fa­el­les­ska­bet, da det of­te er nem­me­re og bil­li­ge­re at fin­de et sted, hvor du bor sam­men med an­dre i et bo­fa­el­les­skab. Se bo­li­gen og mød ud­le­je­ren, in­den du skri­ver un­der el­ler over­fø­rer pen­ge. Tjek, om eje­ren er på bo­li­ge­jer. dk. Over­før al­tid via din bank og la­es kon­trak­ten grun­digt igen­nem. Er hus­lej­en uri­me­lig høj, kan du kla­ge til hus­le­je­na­ev­net.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.